useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondČeské gubernium - guberniální listiny, Praha (0993-1526)
Fonds > CZ-NA > CGL
< previousCharters1454 - 1457next >
Charter: 268
Date: 6. únor 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, uherský a český král, propůjčuje Venčovi (Wentzsch) purkrabímu z Donína (Dhonin) a dědicům na jeho žádost léna české koruny: hrad Grabštejn (Greffenstain), zbořený hrad Falkenburg (Falckhenwergh), městečko Chrastava (Cratze) se svobodným trhem, městečko Hrádek n. Nisou (Grotha), ves Václavice (Wetzwaldt) s clem a platy, vsi Chotyně (Coetten), Radčice (Ratzendorf), Donín (Denis), Loučná (Gersdorff), Horní Chrastava (Oberkratz) a Dolní Chrastava (Niderkratzen), Machnín (Machendorff), (Diettersdorf), Zdislava (Schonbach), Heřmanice (Hermansdorff), Kněžice (Herndorff), Petrovice (Petierchsdorff), léno Ruprechtice (Ruppierchsdorff), léno Poustka (Wustunge), léno Bertsdorf u Žitavy (Berthelssdorff) a Bulovka (Bullendorf) a léno v Oldřichově n. Hr. (Ullichdorff) a všechna léna patřící k Grabštejnu, která Venč koupil od Jona (Ihonen) z Donína, dále hrad Rajmund (Romandt) s lény a vesnicemi Heřmanice (Henrichsdorff), Svárov (Swara), Mühlberg (Mülberg), Krásná Studánka (Schonborn) a Radčice (Ratzendorff) a s doly koupenými od Hlaváče z Donína, jeho bratrance, pevnost Radomierzyce (Radenbritz), platy ze vsí (Rentenitz) a (Boren) s poli a loukami, ves (Node) s podacím, vodou a rybolovem, které Venč koupil od Hanuše Henitze a Fridmana Gerstorfera. Dále dává král Venčovi a jeho dědicům právo na 3500 kop, které Hlaváč z Donína od Těmy z Koldic, královského hejtmana, uložil Vančovi na Grabštejně, a právo všemi uvedenými statky disponovat. Venč složil králi lenní slib.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 269
Date: 24. únor 1454
AbstractLampert ze Seehausenu (Sehensen), probošt, Jiří z (Plawintz) děkan a celá kapitula kostela sv. Petra v Budyšíně (Budissen) vidimují na žádost spolukanovníka Baltazara z Donína (Dhon) listinu z 10. prosince 1453 (Praha), jíž král Ladislav /Pohrobek/ propůjčil bratrancům Venčovi (Wentze) a Hlaváčovi purkrabím z Donína a jejich dědicům zděděná léna hrad Grabštejn (Greuenstain), Rajmund (Romandt), městečko Chrastava (Cratz) a Hrádek n. Nisou (Gratn), pevnost Radomierzyce (Rademeritz), ves Václavice (Wetzsswaldt) a ves Ruprechtice (Ruperstorff) se vším příslušenstvím, právy a výnosy, patřící ke Grabštejnu. Venč a Hlaváč složili obvyklý lenní slib.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 270
Date: 24. únor 1454
AbstractLampert ze Seehausenu (Seheusen), probošt, Jiří z (Blawintz) děkan a kapitula kostela sv. Petra v Budyšíně (Budissin), vidimují na žádost spolukanovníka Baltazara z Donína (?-Dehir) listinu z 4. ledna 1454 (Praha), jíž král Ladislav /Pohrobek/ dává Venčovi (Wentzsch) a Hlaváčovi purkrabím z Donína (Thonin) a jejich dědicům do plného vlastnictví s právem volného disponování městečko Königsbrück (Konigspruckh) se vším příslušenstvím, které dříve patřilo Hanušovi z Polenz (Polentz) a jeho dvěma synům, oběma jménem Jakub, a které pro nepřátelství obou Jakubů a jejich poručníka Mikuláše (Nykhl v. Polentz) připadlo králi a koruně, načež je páni z Donína drželi zástavou. Venč jménem svým a bratrance Hlaváče složil slib věrnosti české koruně.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 271
Date: 2. duben 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, povoluje mincmistru Janovi ze Soutic (Suticz) svobodně disponovat veškerým majetkem, a to jak za života tak v poslední vůli; pořízení, která takto učiní, mají mít stejnou platnost, jako kdyby byla zapsána v zemských deskách.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 272
Date: 16. duben 1454
AbstractPřech z Budkovic a jeho rukojmí, podkomoří Českého království Vaněk z Valečova, Milota z Chřenovic, Heřman Sirotek ze Zhorce, Jan Starší z Kozojed a Jan z Radiče se přiznávají k dluhu 210 kop grošů pražských židu Lazarovi z Würzburka (Wierzpurga) bydlícímu v Praze a zavazují se dluh zaplatiti na sv. Havla pod trestem ležení v Praze nebo v jiném městě do 5 mil od Prahy.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 273
Date: 4. květen 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, potvrzuje Petrovi z Lindy na jeho žádost koupi vsí Hluboká /u Borovan/ a Borovany s podacím kostelním od Buzka z Maršovic a platnost listiny císaře Zikmunda, jíž povolil Přibíkovi z Hluboké dát a odkázat své statky Jindřichovi a Buzkovi z Maršovic, což Přibík zvláštní listinou skutečně učinil.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 274
Date: 14. červen 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, na žádost lidí ze vsí Jadruž (Jadrusch), Kundratice (Conraditz), Třískolupy (Drisklob), Rájov (Rayel) a Orlov (Orlaw) patřících k hradu Přimdě (Pfrimberg) konfirmuje 1) listinu císaře Karla IV. inserovanou v inserované konfirmaci císaře Zikmunda ze 4. září 1434 (Řezno – Ratisbonae). Inserovaná listina Karla IV. je z 25. ledna 1/3/44 (Domažlice – Tausta) a Karel jako prvorozený syn českého krále a moravský markrabě jí dává dcerám obyvatel zmíněných vsí právo dědit otcovské statky stejně jako synové a odpouští obyvatelům vsí polovinu zrna, které od dob Bohuslava ze Švamberka odváděli z každého dvora.2) mandát Karla IV., císaře římského a krále českého, z 1. června 1371 (Praha), nařizující strážcům lesů povolovat lidem z uvedených 5 vsí brát z královských lesů stavební a palivové dříví.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 275
Date: 3. červenec 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, potvrzuje Janovi z Švamberka zástavu hradu Přimdy (Przymda alias Pfreyemberg), který zastavil císař Zikmund za 2000 kop grošů Jindřichovi Žitovi z Jivjan (Zywyan) a král Albrecht (Albertus) za 500 kop grošů bratřím Lvíkovi a Petrovi z Jivjan.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 276
Date: 17. červenec 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, obnovuje Janovi st. z Vrábí list krále Václava /IV./, jímž Janovu dědovi Janu z Lestkova zastavil v sumě 300 kop grošů králi patřící ves /Velká a Malá/ Hraštice s poplužním dvorem a jiným příslušenstvím, přičemž mu povolil brát dřevo na otop a stavební opravy dvora z dobříšských lesů (silue Dobrzess) a slíbil vrátit při výplatě zboží vše, co by Jan z Lestkova vynaložil na rybníky a stavby, dále mu zastavil ves pražského kostela Bykoš (Bikoss). Tento list Jan z Lestkova postoupil synu své dcery Janovi st. z Vrábí, jemuž shořel. Král Ladislav tyto statky Janovi st. z Vrábí zastavuje ve stejné sumě.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 277
Date: 1. srpen 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, zastavuje Zbyňkovi Zajíci z Hazmburka na dobu 2 let statky doksanského (Dogzansky) kláštera Chotěšov, Černiv (Czrniew), několik lidí ve Vrbičanech a prám a přívoz "na Kose" (na Kossie), ves litoměřického proboštství Slatina a majetek kláštera sv. Jiří na Pražském hradě Přestavlky (Przestawlky) a několik lidí v Siřejovicích (Syrzewiczych) v sumě 1000 kop grošů, a to v náhradu na 100 kop ročního platu, které měl Zbyňkovi odvádět každoročně doksanský klášter podle zástavního listu krále Václava IV., jenž klášter zastavil Zbyňkovým předkům v sumě 1000 kop. Po dvou letech mohou být zboží vyplacena po roční výpovědi dané k sv. Jiří nebo Havlu, za 1000 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 278
Date: 2. srpen 1454
AbstractMarkéta, vdova po staroměstském měšťanu Kunšovi Apotékáři, a její synové Kuneš a Václav, kteří prodali a zapsali do městských knih správci a hofmistru českého království Jiříkovi z Kunštátu a Poděbrad svůj dům řečený Míšenský /na Starém Městě/ na rohu proti klášteru sv. Jakuba vedle domu Buriana z Gutštejna, svobodný od poplatků a břemen, postupují nyní s domem Jiříkovi listinu krále Václava, kterou dal tento dům svým komorníkům, panošům Henrykovi z Lažan a Petrovi řeč. Lysek z Chruděchrom, a dobrou vůli, již vydavatelé této listiny na královu listinu mají od bratrů Vaňka a Oldřicha z Valtířova, jejichž otci Janovi z Vesce Henrych z Lažan listinu postoupil. 1

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 279
Date: 3. září 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, v odměnu za služby prokázané jeho předchůdcům Mikulášem z Lobkovic (Lobchowitz) a jemu samému jeho synem Mikulášem, který vyplatil ze zástavy u Jindřicha z Plavna (Plawen) město Kadaň (Cadanensi) za 2500 kop grošů, vrátil město králi a z oné částky mu odpustil 1500 kop, potvrzuje nyní tomuto Mikuláši zástavní list na Chomutov (Chomutaw) a hrad Blatno (Platen) s příslušenstvím, vydaný císařem Zikmundem jeho otci Mikuláši v sumě 4000 kop, a připisuje mu k této částce oněch zbylých 1000 kop za výplatu Kadaně, takže toto zboží může být vyplaceno za 5000 kop, a to po výpovědi 1 rok předem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 280
Date: 5. září 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, zapisuje Jindřichovi ze Stráže zboží pražského arcibiskupství – městečko a tvrz /Červená/ Řečice, vsi Vítovice, Rovná (Rowneho), Jiřice, Zmišovice (Myssowicze), Popelištná, Těchoraz (Tiechorazy welike, male), Pobistrýce (Pobystrzicze), Svépravice, Křelovice (Chrzelowicze), Dehtáře, Onšovice, Olešná (Olessne czeske, niemeczke), Chválov, Řemenov, Střítež /pod Křemešníkem/, Kamenicko (Kameniczky), Pavlov, Petrkov, Žirov, Kocourovy (Forbowy) a Jelcovy (Gelczowy), Lhotky (Lhoty) Strměchy (Strmow), Branišov, Městečko /Nový/ Rychnov, Cejle, Hojkov, Boršov (Borissowa), Lešov, Čejkov (Czeikowa), Těšenov (Tiessenowa), Jistebník, Chrástov, Větrov, Zajíčkov, Řeženčice, městečko /Horní/ Cerekev (Cyrkwicze), Moraveč, Markvarec, Myslov, Lidmaň a Lidmaňka (Lidmany welike, male), Leskovice, Zahrádka /u Pošné?/, Pejškov (Paistkowa), Čakovice, Dubovice a Bitětice s příslušenstvím do částky 400 kop ročního platu, v celkové sumě 4000 kop. Činí tak proto, že mu Jindřich předložil list Jana st. z Ústí a Pleší na 650 kop s úroky a v té částce postoupil králi /Sezimovo/ Ústí (na Lužnici) a díl Hradiště hory Tábor; a druhý list Jana ml. u Ústí na Kamenici na 3160 kop, v nichž Jan ml. králi postoupil zbytek Ústí a Tábora, což bylo zapsáno do desk. Za to měla být Janovi postoupena Lomnice /nad Lužnicí/, místo níž zapisuje král Jindřichovi ze Stráže uvedené statky a slibuje vydat na to listinu pod majestátní pečetí, až ji bude mít. K zástavní sumě se připočtou peníze vydané na opravu řečické tvrze. 1

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 281
Date: 12. září 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, na žádost obce Hudlice a k ní patřící vísky Újezd a obce Chyňava (Chwiniawa), patřících ke zboží křivoklátskému, potvrzuje a nařizuje zachovávat inserované privigelium z 1. května 1341 (Praha), jímž Jan Lucemburský povolil rychtáři v Provendorfu (Drowendorffu) Jindřichovi a pražskému měšťanu Peškovi řečeného z Benešova vysadit na křivoklátském zboží nově ves Hudlice s Újezdem, kde bude rychtářem Jindřich a syn Mikuláš, a Chyňavu (rychtář Pešek), a to právem Nového Města pražského; stanovil počet a vyměření lánů, příslušenství obou rychet, práva rychtářů, soudnictví, pozemky far v obou vsích a platy z poplatných lánů 1 hřivny v Hudlicích a ½ hřivny v Chyňavě a naturálie se snížením platů pro prvních 12 let. Poddaní se osvobozují od jiných platů kromě královské berně a od robot.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 282
Date: 12. září 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, na žádost obce Hudlice a k ní patřící vísky Újezd a obce Chyňava (Chwiniawa), patřících ke zboží křivoklátskému, potvrzuje a nařizuje zachovávat inserované privigelium z 1. května 1341 (Praha), jímž Jan Lucemburský povolil rychtáři v Provendorfu (Drowendorffu) Jindřichovi a pražskému měšťanu Peškovi řečeného z Benešova vysadit na křivoklátském zboží nově ves Hudlice s Újezdem, kde bude rychtářem Jindřich a syn Mikuláš, a Chyňavu (rychtář Pešek), a to právem Nového Města pražského; stanovil počet a vyměření lánů, příslušenství obou rychet, práva rychtářů, soudnictví, pozemky far v obou vsích a platy z poplatných lánů 1 hřivny v Hudlicích a ½ hřivny v Chyňavě a naturálie se snížením platů pro prvních 12 let. Poddaní se osvobozují od jiných platů kromě královské berně a od robot.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 283
Date: 21. říjen 1454
AbstractJaroš ze Sovojovic a Vít z Tajné (Tayne) postupují Janovi z Radiče a jeho dědicům dlužní úpis na 150 kop grošů pražských vydaný Janem Horeckým a jeho rukojmími Milotou z Hrušova, Ctiborem z Bezna, Fryckem z Daliměřic (Dalemirzicz), Pavlem Křižanem z Hrádku, Zdislavem z Kruska, Ješkem z Hrušova a Petrlem z Bezna.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 284
Date: 29. říjen 1454
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, zastavuje Vilémovi z Konic a z Kamýka v sumě 3000 kop grošů, kterou mu Vilém půjčil a ve zlatě vyplatil, tvrz Pátek se vsí a vesnice Volenice (Woleynicze), Stradonice (Stradomnicze), Hřivčice, Radonice /n. Ohří/ s poplužím, se vším příslušenstvím. Český král může tyto vsi od Viléma nebo jeho dědiců vyplatit po výpovědi rok předem, a to částkou 3000 zlatých uherských (1 zlatý = 32 grošů a 1 peníz), zbytek sumy pak v groších nebo jiné měně v té době běžné.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 285
Date: 11. listopad 1454
AbstractBratři Jan a Bohuslav z Kunvaldu a z Dražic prodávají Heřmanu Sirotkovi ze Zhorce za 700 kop grošů pražských vyplacených v hotovosti list císaře Zikmunda, kterým zastavil jejich otci Janovi z Kunvaldu a zemřelé Anně někdy Johánka Kbelského vsi křižovníků na Zderaze na Novém Městě pražském Klíčany (Wkliczany) a Hoštice v dlužné sumě 500 kop a Tišice a Rudeč (Rudecz Weliky) se clem v Kostelci /n.L./, patřící proboštství Pražského hradu, v dluhu 200 kop, postupují Heřmanovi dispoziční právo na tyto statky a vyhrazují si naproti tomu právo na ostatní sumy a statky v listu uvedené a právo vypůjčit si list od Heřmana, kdyby ho potřebovali k obraně svých nároků na tato zboží.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 286
Date: 15. listopad 1454
AbstractHeřman Sirotek ze Zhorce prodává za 700 kop grošů pražských hotově zaplacených podkomořímu Českého království Vaňkovi z Valečova listinu, jíž císař Zikmund zastavuje v dluhu 700 kop grošů podkomořímu Janovi z Kunvaldu, Anně Johánka Kbelského (Johánkové Kbelské) a Janovým dědicům vsi zderazských křižovníků Klíčany (Wkliczany) a Hoštice v sumě 500 kop a zboží proboštství Pražského hradu Tišice (Tissycze), Rudeč (Rudecz weliky) a clo v Kostelci /n. L./ (Costelczi) v sumě 200 kop. Vydavatel Heřman Sirotek koupil tento list od synů Jana z Kunvaldu, bratří Jana a Bohuslava z Kunvaldu a Dražic, za 700 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 287
Date: 13. leden 1455
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, dává svému komorníku Janu Caltovi z Kamenné Hory za jeho služby město Chomutov a hrad Blatno (Blatnu) v Žateckém kraji se vším příslušenstvím, i se silnicemi okolo města a těmi, které spojují Chomutov s Německem, s cly a tržným, a k tomu dvůr Býčkovice (Biczkowicze) do dědičného vlastnictví s plným právem tímto zbožím svobodně disponovat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 288
Date: 29. červen 1455
AbstractVaněk řečený Bzenecký z Vlkové postupuje hejtmanu Chrudimského kraje Zdeňkovi z Postupic seděním na Litomyšli (Lithomyssli) listinu litomyšlského biskupa Jana a kapituly na ves Květná (Kwietny) v sumě 150 kop grošů pražských, spolu s dobrou vůlí Fraňka z Okarce, který tento list Vaňkovi postoupil.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 289
Date: 10. srpen 1455
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, na žádost Petra z Lindy (de Linden) potvrzuje a schvaluje, že Petr založil při reformovaném farním kostele v Borovanech (Borowan) klášter řeholních kanovníků a daroval mu vsi Nesměň (Nesmyen) a Hluboká /u Borovan/ s dvorem, lesy řeč. Kuchyňka, Hejka (?) (Heyku) až k cestě do Jílovice (Gelawitz), rybníky zvané Borovanice (Borowanitz), "Neustift", nový rybník v lesích, rybník Rohozná (Rohosne), pod dvorem Hluboká, ve vsi Hluboká, nad vsí a dvorem Hluboká a mlýn Chotomil s řekou do okamžitého plného vlastnictví, a další statky – les ke dvoru Hluboká mezi cestou k Jílovici a rybníkem řeč. Linden, rybník Linden samotný, louku "Stockwiesln" (Stokwisen), louku nad rybníkem Borovanicí, celou ves Borovany, 3 mlýny u mostu přes říčku Stropnici (Strabonici) a 2 za ním následující s kusem řeky; rybník, který zřídí mezi rybníky Borovanice a Linden, si doživotně ponechal k volnému disponování, načež ty z nich, o nichž nerozhodne jinak, připadnou rovněž klášteru. Král klášteru tyto statky potvrzuje a inkorporuje a nadto mu povoluje získat roční platy ve výši 50 kop grošů na jakýchkoli statcích s výjimkou lén.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 290
Date: 28. srpen 1455
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, dává pražskému purkrabímu Zdeňkovi ze Šternberka sumu 400 kop grošů, kterou odvádí do královské komory Zdeněk Kostka z Postupic nebo budoucí držitelé litomyšlského zboží podle zápisu císaře Zikmunda, vydaného Vilémovi Kostkovi, a to až do té doby, než bude toto zboží opět držet litomyšlský biskup.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 291
Date: 30. srpen 1455
AbstractPurkmistr, rada a obec města Chebu ověřují manům na Loketsku nadepsaný opis privilegia krále Karla IV. z 27. listopadu 1349 (Praha),1 kterým potvrzuje inserované privilegium krále Jana z 4. května 1341 (Praha);2 v tomto privilegiu jsou loketští manové podrobeni pouze jurisdikci krále nebo loketského purkrabího, službu králi mají konati jen, když jsou jim nahrazeny škody, mají právo svobodného odkazu a o své statky přicházejí pouze, když se vyhnou soudu, mají právo lovu menší zvěře a mají platiti jen loketské berně.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 292
Date: 27. září 1455
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, úředníkům zemských desk: nařizuje jim, aby na požádání intabulovali statky, které Petr z Lindy, jemuž povolil u farního kostela v Borovanech zřídit a nadat klášter řeholních kanovníků, dá tomuto klášteru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 293
Date: 11. únor 1457
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, přenáší právo na město Chomutov a hrad Blatno (Blaten) z Mikuláše z Lobkovic, jemuž tato zboží zastavil v 5000 kopách, na kutnohorského mincmistra Jana Caltu z Kamenné Hory, který je od Mikuláše vyplatil za 5000 kop grošů pražských, a na jeho dědice, a zastavuje jim tato zboží ve stejné částce.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 294
Date: 24. únor 1457
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, činí kutnohorskému mincmistru Janu Caltovi z Kamenné Hory tu milost, že od něho a od jeho dětí nebude vyplácet město Chomutov a hrad Blatno (Blatne) s příslušenstvím. Tato zboží může český král vyplatit až od nástupce Caltových dětí a po předchozí roční výpovědi.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 295
Date: 9. duben 1457
AbstractLadislav /Pohrobek/, král uherský a český, povoluje bratrům Wolfgangu, Janovi, Kryštofovi, Kašparu a Janovi ml. ze Štampachu (Steinpach, Steainpach) držet po dobu života hrad Kynšperk /n. Ohří/ (Kungspergk), který byl minulými českými králi zastaven jejich otci Ondřejovi ze Štampachu, zavazuje se, že nebude hrad za života některého z bratrů vyplácet, a vymiňuje si, že hrad musí být jemu nebo budoucím českým králům na požádání otevřen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 296
Date: 12. duben 1457
AbstractMikuláš Příšek z Čestic (Prziessiek z Cziesticz) postupuje panoši Janovi z Malovic a jeho dědicům list pražského arcibiskupa Konráda /z Vechty/, v němž jsou svědky Janek ze Sobětic, podkomoří arcibiskupství, řečický purkrabí Beneš z Řepčic a staroměstský měšťan Purkart z Altenburka (zalduburka) a jenž byl vydán Hanušovi z Ronova a jeho bratrům na sumu 800 kop na Chýnov, a listinu Hanušova bratra Kryštofora z Ronova, zpečetěnou Oldřichem z Rožmberka, kterou vydavateli postoupil výše uvedenou listinu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 297
Date: 27. duben 1457
AbstractJan st. z Vrábí prodává a současně postupuje Vratislavovi z Mitrovic, jeho manželce Machně z Vrábí a dědicům za 300 kop grošů v hotovosti listinu krále Ladislava /Pohrobka/, jíž král obnovil Janovi st. z Vrábí zástavní listy na ves Hraštice náležející králi a na ves Bykoš, která patřila Pražskému kostelu, v sumě 300 kop grošů, které vydal král Václav /IV./ dědovi Jana st. z Vrábí Janovi z Lestkova a ten je postoupil svému vnuku, jemuž byly zničeny ohněm.1

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 298
Date: 11. květen 1457
AbstractVaněk ze Štěpánova, který měl spolu se svým zemřelým bratrem Petrem listinu bývalého litomyšlského biskupa Jana a kapituly, podle které měli oba bratři držet ves Koclířov (Geczndorff) a sloužit za to litomyšlskému kostelu, (případně, kdyby nemohli službu vykonávat, měli ji rok předem vypovědět a přijmout za škody od biskupa 100 kop grošů pražských), potvrzuje nyní, že Zdeněk Kostka z Postupic, který drží biskupství a jeho zboží zástavou od císaře Zikmunda, mu po jeho výpovědi oněch 100 kop vyplatil, a proto mu nyní zmíněnou biskupovu listinu postupuje.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1454 - 1457next >