useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondČeské gubernium - guberniální listiny, Praha (0993-1526)
Fonds > CZ-NA > CGL

Listinný fond České gubernium - listiny (/993/ 1261-1918) patří mezi nejdůležitější a nejobsažnější fondy tohoto charakteru, které spravuje 1. oddělení Národním archivu. Ze dvou třetin jej tvoří písemnosti (originály, opisy, výpisy) z registratury České komory, což se zřetelně odráží v obsahu archivního materiálu, jež se převážně vztahuje k majetkové držbě doložené dochovanými privilegii, kupními smlouvami (např. koupí chomutovského panství a s konfiskovanými písemnostmi odsouzeného Jiřího z Lobkovic se do fondu dostal archiv komendy řádu německých rytířů v Chomutově), dlužními úpisy královskými i šlechtickými, zástavními zápisy, konfirmacemi, reversy apod. S písemnostmi jiných archivních celků (Hejtmanství německých lén, Česká dvorská kancelář, Stará a Nová manipulace, Slezsko, Kladsko, Morava, Lužice, České gubernium, České místodržitelství, Hraniční spisy aj.) byly postupně do fondu začleněny mimo jiné také listiny církevních institucí, především augustiniánského kláštera v Třeboni (32), Pšovce (54; zahrnuje i město Mělník) a Borovanech (7 ks), benediktinského kláštera na Ostrově u Davle (12 ks), cisterciáků v Oseku (31 ks) a Doberlugu (27 ks), cisterciaček v Mariensternu (7 ks), a Marienthalu (5 ks), cyriaků v Ojvíně (14 ks) a jesuitů (209 ks). Z celkového počtu 4973 listin bylo pro první fázi digitalizace vybráno 885 dokumentů zahrnujících léta 993-1526. Nepatrnou část listin zpřístupňují příslušné svazky běžných edic, jako jsou: Codex diplomaticus et epistolaris Bohemiae et Moraviae, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moravie, Codex diplomaticus Silesiae, Codex iuris municipalis regni Bohemiae, celý fond pak přibližuje formou regestů mnohasvazkový inventář Guberniální listiny Karla a Věry Beránkových.