useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchiv České koruny (1158-1935)
Fonds > CZ-NA > ACK
< previousCharters1339 - 1341next >
Charter: 209
Date: 1339 srpen 22
AbstractJan, král český, a Karel, jeho prvorozený syn a markrabě moravský, prodávají Boleslavovi, knížeti slezskému a pánu lehnickému, město Lubín s hradem a s okolím jako léno.Iohannes, rex Bohemiae, et Karolus, filius eius primogenitus ac marchio Moraviae, Boleslao, Silesiae duci ac domino Legnicensi, civitatem Lubin cum castro adiacente et toto districtu nomine feodi vendunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 211
Date: 1339 srpen 24
AbstractJan, král český, a jeho prvorozený syn Karel, markrabě moravský, ustanovují za jistých podmínek slezského knížete Boleslava, pána lehnického, a jeho syny Václava a Ludvíka na dobu dvou let hejtmany města Hlohova a Hlohovska s hradem a celým okolím.Iohannes, rex Bohemiae, et Karolus, primogenitus eius, marchio Moraviae, sororium suum Boleslaum, ducem Silesiae et dominum Legnicensem, filiosque eius Venceslaum et Ludovicum civitatis et terrae Glogoviae cum castro et districtu capitaneos ad duos annos sub certis conditionibus instituunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 210
Date: 1339 srpen 24
AbstractBoleslav, kníže slezský a pán lehnický, a jeho synové Václav a Ludvík slibují, že vrátí Janovi, králi českému, a jeho synu Karlovi, markraběti moravskému, město Lubín s hradem a s okolím, vyplatí-li jim do dvou let před lehnickými konšely kupní sumu.Boleslaus, dux Silesiae et. dominus Legnicensis, nec non Venceslaus ac Ludovicus, filii eius, promittunt se Iohanni, regi Bohemiae, Karoloque, filio eius ac marchioni Moraviae, Lubin civitatem cum castro et districtu reddituros esse, si infra duos annos emptionis summam coram consulibus civitatis Legnicae solverint.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 213
Date: 1340 únor 25
AbstractAlbrecht starší, purkrabí v Leisnigu, a bratři Albrecht a Meinher, mladší purkrabí tamtéž, dávají svému strýci Těmovi z Koldic souhlas ke koupi rychet ve vsi Kleinsermuth a dalších [viz AČK 212] od Albrechtova bratra, purkrabího Jindřicha.Albrecht der Aeltere, Burggraf zu Leisnig, und die Brüder Albrecht und Meinher, jüngere Burggrafen daselbst, bewilligen ihrem Onkel Thimo von Colditz die Gerichte in den Dörfern Kleinsermuth und anderen [siehe AČK 212] von Albrechts Bruder, Burggraf Heinrich, zu kaufen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 212
Date: 1340 únor 25
AbstractJindřich, purkrabí v Leisnigu, prodává svému strýci Těmovi z Koldic své rychty a všechna práva na pole a jiná příslušenství ve vsích Kleinsermuth, Collmen a dalších jmenovaných vsích.Heinrich, Burggraf in Leisnig, verkauft seinem Onkel Thimo von Colditz seine Gerichte mit allen Rechten auf die Felder und andere Zugehörigkeiten in den Dörfern Kleinsermuth, Collmen und anderen genannten Dorfschaften.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 214
Date: 1340 březen 17
AbstractFridrich, lantkrabě durynský a markrabě míšeňský a marky Východní, se zříká vybírání platů ze vsí svého sekretáře Těmy z Koldic a jeho bratra Jindřicha - Kürbitz a Collmen, které již jeho otec od vybírání tohoto platu osvobodil.Fridericus, landgravius Thuringiae et Misnensis ac Orientalis marchio, Thimoni de Colditz, secretario suo, fratrique eius Henrico exactionem precariae ex ipsorum villis Kürbitz et Collmen resignat, quae bona iam pater suus ab illa exactione liberavit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 215
Date: 1340 srpen 1
AbstractKarel, prvorozený syn krále českého a markrabě moravský, a Jan, biskup olomoucký a zemský hejtman moravský, slibují Hynkovi z Dubé, pánu na Náchodě, do dvou měsíců zaplatit v hotovosti 200 kop gr. praž.Karolus, regis Bohemiae primogenitus Moraviaeque marchio, et Iohannes, Olomucensis episcopus terraeque Moraviae capitaneus, se Hinconi de Dubá, domino in Náchod, 200 sexagenas gr. Prag. infra duos menses parata pecunia solvere velle promittunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 216
Date: 1340 září 9
AbstractJan, král český, činí poslední pořízení, v němž ustanovuje, aby byl pohřben v klášteře cisterciaček v Clairfontaine u Arlonu, aby byly uhrazeny jeho dluhy, rozděluje své země mezi své syny tak, že Karlovi připadnou Království české, země v Polsku, Budyšínsko a Zhořelecko, Janovi Markrabství moravské a Václavovi hrabství lucemburské, a jmenuje vykonavatele své poslední vůle. Iohannes, rex Bohemiae, testamento suo statuit, ut in monasterio sororum Cisterciensium in Claro fonte prope Arlunum sepeliatur, debita sua solvantur terraeque inter filios suos - scilicet Karolo regnum Bohemiae cum terris Poloniae ac Budessinensi et Gorlicensi districtibus, Iohanni marchionatus Moraviae, Venceslao comitatus Luxemburgensis - dividantur, nec non testamenti sui executores nominat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 217
Date: 1340 říjen 16
AbstractJindřich, purkrabí v Leisnigu, se zříká ve prospěch svého strýce Těmy z Koldic a jeho dědiců všech práv na [les] Thümmlitz.Heinrich, Burggraf von Leisnig, verzichtet zugunsten seines Onkels Thimo von Colditz und dessen Erben auf alle Rechte im Thümmlitzer Walde.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 224
Date: 1341 [červenec]
AbstractKazimír, král polský, slibuje po smrti své snoubenky Markéty, falckraběnky rýnské, sestry Karla, markraběte moravského, že bude Karla podporovat při všech jednáních jako svého bratra a radit se s ním zvláště o zásnubách svých a svých dětí.Kazimirus, rex Poloniae, post obitum Margarethae, comitissae palatinae Rheni et Karoli, marchionis Moraviae, sororis, sponsae suae, promittit se eidem Karolo tamquam fratri uterino in omnibus conciliis adhaerere eumque de omnibus rebus, praecipue de suis ac liberorum suorum nuptiis, consulere velle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 218
Date: 1341 leden 3
AbstractRuprecht Stor, místodržitel v Sulzbachu, vysvědčuje, že přijal od Rudolfa, falckraběte rýnského a vévody bavorského, 600 liber haléřů, prohlašuje se za to i s dědici za jeho mana a slibuje, že do roka pojistí Rudolfovi roční plat 60 liber haléřů.Ruprecht Stor, Vizthum von Sulzbach, bestätigt, dass er von Rudolf, Pfalzgrafen bei Rhein und Herzog von Bayern, 600 Pfund Heller empfangen hat, wird mit seinen Erben dessen Vasall und verspricht ihm, in Jahresfrist 60 Pfund Heller Zinses zu versichern.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 219
Date: 1341 leden 24
AbstractJakub opat a konvent cisterciáckého kláštera v Plasích prodávají Alžbětě, vdově po Rudlínovi řeč. Pillung, měšťanu Většího Města pražského, ves a dvůr Řeporyje.Iacobus abbas et conventus monasterii Plassensis ordinis Cisterciensium Elisabeth, viduae quondam Rudlini dicti Pillung, civis Maioris Civitatis Pragensis, villam et curiam Řeporyje vendunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 220
Date: 1341 únor 24
AbstractJan, král český, vyslovuje souhlas s tím, že Ludvík, císař římský, zastavil hrad Adelburg Fridrichovi z Aue [biskupskému rychtáři v Řezně] a Konrádovi ze Sinzenhofen a jejich dědicům.Iohannes, rex Bohemiae, consensum suum ad obligationem castri Adelburg a Ludovico, Romanorum imperatore, Friderico de Aue [praeposito civitatis Ratisbonensis] et Conrado dicto Sinzenhofer ac heredibus illorum factam, dat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 221
Date: 1341 květen 12
AbstractJešek, syn kdysi Mikuláše z Potštejna, se vzdává ve prospěch Jana, krále českého, všech práv na městečko Choceň, na vsi patřící k hradu Litice [nad Orlicí] a na hrad Potštejn.Jesco, filius quondam Nicolai de Potenstein, omnia iura in oppido Choceň ac villis ad castrum Litice pertinentibus et in castro Potenstein Iohanni, regi Bohemiae, resignat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 222
Date: 1341 červen 8
AbstractRudolf, vévoda saský, potvrzuje, že mu Jan, král český, a Karel, markrabě moravský, za dluhy 5 900 a 5 000 kop gr. praž. zastavili hrady Křivoklát a Nižbor, město a hrad Pirnu a hrad Königstein a postoupili důchod 50 kop týdně z dolů v Kutné Hoře a Přísečnici[?].Rudolf, Herzog von Sachsen, bestätigt, dass König Johann von Böhmen und Markgraf Karl von Mähren ihm für 5 900 und 5 000 Schock Groschen Schulden die Burgen Pürglitz und Nischburg, die Stadt und Burg Pirna sowie die Burg Königstein verpfändet und wöchentlich 50 Schock aus den Bergwerken zu Kuttenberg und Pressnitz[?] angewiesen haben.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 223
Date: 1341 červen 11
AbstractRychtář, přísežní a obec Většího Města pražského slibují Janovi, králi českému, že po jeho smrti uznají za svého pána jeho prvorozeného syna Karla, markraběte moravského.Iudex, iurati et universitas civium Maioris Civitatis Pragensis promittunt Iohanni, regi Bohemiae, se post mortem eius ad Karolum, filium eius primogenitum et Moraviae marchionem, respectum habere velle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 225
Date: 1341 července 13
AbstractKazimír, král polský, uzavírá po smrti Markéty, falckraběnky rýnské [viz AČK 224], přátelskou smlouvu s Janem, králem českým, a jeho synem Karlem, markrabětem moravským.Kazimirus, rex Poloniae, post Margarethae, comitissae palatinae Rheni, obitum [vide AČK 224] cum Iohanne, rege Bohemiae, et Karolo, eius primogenito ac marchione Moraviae, unionem amicabilem init.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 226
Date: 1341 srpen 19
AbstractHertlin Dreswicer a jeho syn Mareš podrobují svůj svobodný hrad RAČKendorf Janovi, králi českému, jako dědičné léno.Hertlinus Dreswicer filiusque eius Marscho Iohanni, regi Bohemiae, castrum suum liberum RAČKendorf in feudum hereditarium subiciunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 227
Date: 1341 srpen 24
AbstractMikuláš, kníže slezský a pán minsterberský, slibuje Karlovi, markraběti moravskému, že ho po smrti Jana, krále českého, uzná za svého pána.Nicolaus, dux Silesiae et dominus Munsterbergensis, Karolo, marchioni Moraviae, promittit se illum pro domino suo post obitum Iohannis, regis Bohemiae, habere velle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 229
Date: 1341 září 1
AbstractVeřejný notář Jindřich kdysi Kunšův ze Všetat na žádost Jana, probošta kaple Všech svatých na Pražském hradě, ověřuje tři listiny: 1. 1299 srpen 23, u Kleky - Vladislav, kníže velkopolský a poznaňský, slibuje, že o vigilii vánoc přijede do Prahy a odevzdá tam své země Velkopolsko, Poznaňsko, Pomořansko, Lęczycu, Kujavsko a Sieradz Václavovi, králi českému, od něhož je přijme zpět lénem; 2. 1297 listopad 18, Sieradz - týž uznává lepší právo Václava, krále českého, na knížectví krakovské a sandomĕřské a zříká se těchto zemí; 3. 1292 říjen 13, tábor u Sieradze - týž slibuje, že do 14 dnů dá obyvatelům měst Brzeźnica[?] a Brześć Kujawski složit přísahu, že poruší-li on dohody uzavřené s českým králem Václavem, připadnou Sieradzsko a Kujavsko králi.Henricus quondam Cunssonis de Všetaty, notarius publicus, a Iohanne, capellae Omnium Sanctorum in castro Pragensi praeposito, petitus tres litteras transsumit: 1. 1299 aug. 23, apud Klękam-Vladislaus, dux Maioris Poloniae et Posnaniensis, promittit se vigilia ante Nativitatem Domini Pragam venire ac terras suas Poloniam Maiorem, Posnaniam, Pomeraniam, Lanciciam, Cuiaviam ac Siradiam Venceslao, regi Bohemiae, dare et in feudum reciperevelle; 2. 1297 nov. 18, Siradia - idem rocognoscit Venceslaum, regem Bohemiae, in ducatibus Cracovice et Sandomiriae plenius ius habere ac suum ius ibidem renuntiat; 3. 1292 oct. 13, castra apud Siradiam - idem promittit cives Brzeznicenses et Brzestwienses infra 14 dies esse iuraturos Siradiam et Cuiaviam regi Bohemiae in perpetuum pertinere debere, si iuramentum Venceslao, regi Bohemiae, datum frangeret.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 230
Date: 1341 září 1
AbstractVeřejný notář Ojíř Janův z Ostřešan[?] na žádost Jana, probošta kaple Všech svatých na Pražském hradě, ověřuje dvě listiny: 1. 1292 říjen 13, tábor u Sieradze - Jakub, arcibiskup hnězdenský, biskupové Tobiáš pražský, Dětřich olomoucký, další jmenovaní církevní hodnostáři a slezská knížata vydávají svědectví, že Vladislav, kníže sieradzský a kujavský, se podřídil se svými zeměmi Václavovi, králi českému; 2. 1294 červen 20, Praha - Prokop, biskup krakovský, na ukončení svých sporů s Václavem, králem českým, uznává Václava za svého pána a patrona krakovského kostela.Ogerius Iohannis de Ostřešany [? - Wstrassyn], notarius publicus, a Iohanne, capellae Omnium Sanctorum in castro Pragensi praeposito, petitus duas litteras transsumit: 1. 1292 oct. 13, castra apud Siradiam - Iacobus, archiepiscopus Gnesnensis, ac Thobias Pragensis et Theodoricus Olomucensis episcopi nec non alii ecclesiae antistites et duces Silesiae testantur Vladislaum, ducem Siradiensem et Cuiaviensem, se Venceslao, regi Bohemiae, cum terris suis submisisse; 2. 1294 iun. 20, Praga - Procopius, episcopus Cracoviensis, lites cum Venceslao, rege Bohemiae, finiens, se Venceslao tamquam domino suo et Cracoviensis ecclesiae patrono submittit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 228
Date: 1341 září 1
AbstractVeřejný notář Drahušek Vojslavův z Tisova na žádost Jana, probošta kaple Všech svatých na Pražském hradě, ověřuje dvě listiny: 1. 1291 leden 17, Olomouc - Měšek a Boleslav, knížata opolská, slibují Václavovi, králi českému, pomoc; 2. 1292 říjen 9, tábor před Sieradzí - Jakub, arcibiskup hnězdenský, vysvědčuje slib věrnosti Vladislava, knížete kujavského, a jeho zřeknutí se práv na Krakovsko a Sandoměřsko.Drahusco Vojslai de Tisov, notarius publicus, a lohanne, capellae Omnium Sanctorum in castro Pragensi praeposito, petitus duas sequentes litteras transsumit: 1. 1291 ian. 17, Olomucii-Mesco et Boleslaus, fratres ac duces Opolienses, Venceslao, regi Bohemiae, auxilium promittunt; 2. 1292 oct. 9, castra ante Siradiam - Iacobus, archiepiscopus Gnesnensis, Vladislai, ducis Cuiaviae, fidelitatem promissam ac iurium in terris Cracoviae et Sandomiriae resignationem recognoscit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 231
Date: 1341 září 3
AbstractJenčík, Vavřinec, Herbord a Pešek, bratři z Janovic, přijímají v dědičné léno horu řečenou „na Husi", patřící k hradu Vimperku, a hrad, který na ní se souhlasem Jana, krále českého, vystavějí.Jenczyk, Laurentius, Herbordus ac Pesco, fratres de Janovice, montem ,,uf der Gans" dictum ac ad castrum Vimperk pertinentem nec non castrum, quod in illo cum Iohannis, regis Bohemiae, consensu aedificabunt, in feudum hereditarium recipiunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 232
Date: 1341 září 7
AbstractBratři Fridrich a Otto řeč. Heiden, purkrabí z Donína, a Jindřich, truksas z Bornu, vyznávají, že přijali hrad Donín s příslušenstvím od Jana, krále českého, v léno, a slibují manskou věrnost.Fridericus et Otto dictus Heiden, fratres burggravii de Donin, et Henricus, dapifer de Born, recognoscunt se castrum Donin cum pertinentiis a Iohanne, rege Bohemiae, in feudum recepisse, et fidelitatem ac homagium promittunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 233
Date: 1341 září 17
AbstractBoleslav, kníže slezský a pán lehnický a břežský, vyhrazuje sobě nebo českému králi výplatu některých tvrzí, které by zastavil polskému králi nebo Bolkovi, knížeti slezskému a pánu svídnickému.Boleslaus, dux Silesiae et dominus Legnicensis et Bregensis, vel sibi, vel regi Bohemiae munitiones quasdam recuperandas reservat, quas vel regi Poloniae, vel Bolconi, duci Silesiae et domino Svidnicensi, oppignoret.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 234
Date: 1341 září 17
AbstractJan, biskup olomoucký, a Rudolf, vévoda saský, ověřují dva listy: 1. 1319 září 22, ležení u Olešnice - Jindřich, kníže slezský a pán fürstenberský a javorský, žádá krále římského, aby udělil Janovi, králi českému a polskému, práva na marky a země Lužickou, Lebušskou a Budyšínskou a na město Frankfurt nad Odrou, které Janovi daroval; 2. 1329 květen 3, Vratislav - týž žádá krále římského, aby potvrdil, že prodal králi Janovi Zhořelec s okolním územím.Iohannes, episcopus Olomucensis, et Rudolphus, dux Saxoniac, duas litteras transsumunt: 1. 1319 sept. 22, castra prope Olsnam - Henricus, dux Silesiae et dominus Furstenbergensis ac Iavoriensis, Romanorum regem petit, ut iura marcas et terras Lusatiam, Lebusiam, Budissam ac civitatem Francofurtum ad Oderam pertinentia ac Iohanni, regi Bohemiae et Poloniae,donata conferat; 2. 1329 maii 3, Vratislavia - idem Romanorum regem petit, ut civitatem Gorlicensem cum districtu Iohanni regi venditam approbet.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 235
Date: 1341 září 20
AbstractJan, král český, uděluje Petrovi řeč. Plik jako dědičné léno hrad Nejdek s vesnicemi Suchá a Heřmanov a vším příslušenstvím v Loketském kraji a dává mu právo popravy.Iohannes, rex Bohemiae, Petro dicto Plik castrum Nejdek cum villis Suchá et Heřmanov ac omnibus pertinentiis in districtu Cubitensi in feudum hereditarium concedit ac iudicium capitis dat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 236
Date: 1341 září 30
AbstractBoleslav, kníže mazovský a pán plocký, na pokyn Jana, krále českého, slibuje jeho synu Karlovi, markraběti moravskému, že v případě Janovy smrti ho uzná za svého pána.Boleslaus, dux Mazoviae et dominus Plocensis, ad mandatum Iohannis, regis Bohemiae, Karolo, eiusdem filio ac marchioni Moraviae, promittit se illum post lohannis mortem pro domino suo habere velle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 237
Date: 1341 říjen 1
AbstractBoleslav, kníže slezský a pán lehnický, slibuje totéž, jako v AČK 236.Boleslaus, dux Silesiae et dominus Legnicensis, eadem promittit, ut in AČK 236.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 238
Date: 1341 říjen 2
AbstractJan, kníže slezský a pán stínavský, slibuje totéž, jako v AČK 236.Iohannes, dux Silesiae et dominus Stinaviensis, eadem promittit, ut in AČK 236.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 239
Date: 1341 listopad 30
AbstractBoleslav, kníže slezský a pán lehnický, slibuje osvobodit Karla, markraběte moravského, od všech závazků, které se týkají zástavy měst Namyslów, Kluczbork, Byczyna a Wolczyn jeho bratru Kazimírovi, králi polskému.Boleslaus, dux Silesiae et dominus Legnicensis, Karolum, marchionem Moraviae, ab omnibus pignoribus obligationem civitatum Namslaviae, Kluczbork, Byczyna et Wolczyn fratri suo Kazimiro, regi Poloniae, pertinentibus se esse liberaturum promittit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1339 - 1341next >