useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchiv České koruny (1158-1935)
Fonds > CZ-NA > ACK
< previousCharters1289 - 1308next >
Charter: 29
Date: 1289 leden 10
AbstractKazimír, kníže opolský a pán bytomský, podrobuje své knížectví a veškerý majetek Václavovi II., králi českému, a přijímá je v léno.Kazimirus, dux Opoliensis et dominus in Bytom, Venceslao II., regi Bohemiae, ducatum suum universasque possessiones suas subicit et ab eodem rege dictum ducatum in feudum recipit.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 30
Date: 1289 únor 6
AbstractFridrich, markrabě míšeňský, směňuje s Václavem II., králem českým, marku Míšeňskou a zemi Lužickou za hrady a opevnění.Fridericus, marchio Misnensis, cum Venceslao II., rege Bohemiae, marchionatum Misnensem et terram Lusatiae, pro castris et munitionibus permutat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 31
Date: 1289 březen 4
AbstractRudolf I., král římský, prohlašuje, že Václavovi II., králi českému, a jeho dědicům přísluší v říši římské úřad číšnický i právo a hlas volit římského krále.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, eiusque heredibus in Romano imperio ius et officium pincernatus nec non in Romanorum regis electione ius et vocem competere profitetur.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 32
Date: 1289 březen 4
AbstractRudolf I., král římský, prohlašuje, že Václavovi II., králi českému, a jeho dědicům přísluší v říši římské úřad číšnický i právo a hlas volit římského krále.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, eiusque heredibus in Romano imperio ius et officium pincernatus nec non in Romanorum regis electione ius et vocem competere profitetur.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 33
Date: 1289 březen 13
AbstractRudolf I., král římský, uděluje Václavovi II., králi českému, říšská léna, jichž se vzdal Fridrich, markrabě míšeňský, a schvaluje směnu území mezi králem Václavem a markrabětem Fridrichem.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, feuda imperii, sibi per Fridericum, marchionem Misnensem, resignata, concedit et permutationes terrarum inter Venceslaum regem et Fridericum marchionem ratificat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 34
Date: 1290 červenec 22
AbstractRudolf I., král římský, uděluje Václavovi II., králi českému, všechna říšská léna uprázdněná smrtí [Jindřicha] knížete vratislavského.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, omnia feuda imperii per mortem [Henrici] ducis Vratislaviae, vacantia titulo feudali confert.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 35
Date: 1290 září 13
AbstractAlbrecht, hrabě z Hohenbergu, prodává Václavovi II., králi českému, svůj hrad Wieseneck, Merdingen a jiné statky kolem Rýna v breisgavské provincii a přijímá je od něho v léno.Albertus, comes de Hohenberg, Venceslao II., regi Bohemiae, castrum suum Wieseneck, Merdingen et alia bona circa Rhenum in provincia Brisgovia sita vendit eaque ab eodem rege in feudum recipit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 36
Date: 1290 září 25
AbstractRudolf I., král římský, potvrzuje smlouvu uzavřenou mezi Václavem II., králem českým, a Jindřichem, knížetem vratislavským, týkající se území vratislavského a slezského.Rudolphus I., rex Romanorum, promissionem Henrici, ducis Vratislaviae, de terra Vratislaviae et Silesiae cum Venceslao II., rege Bohemiae, factam ratam habet.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 37
Date: 1290 září 26
AbstractRudolf I., král římský, uděluje Václavovi II., králi českému, v léno území vratislavské a slezské a také všechna říšská léna uvolněná smrtí knížete Jindřicha.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, terram Vratislaviae et Silesiae nec non omnia feuda imperii e morte ducis Henrici vacantia titulo feudali confert.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 38
Date: 1290 září 26
AbstractRudolf I., král římský, uznává Václavovi II., králi českému, a jeho dědicům úřad číšnický a právo volit římského krále.Rudolphus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, eiusque heredibus officium pincernatus et vocem in electione regis Romanorum competendam recognoscit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 39
Date: 1291 únor 7
AbstractJindřich z Vošova (Wsthov), purkrabí hradu Skala neboli Stein v knížectví krakovském, slibuje, že bude sloužit Václavovi II., králi českému, od něhož přijal v léno hrad Skalu, Nový hrad u Slawkówa a jiné hrady.Henricus de Wsthow [!], burggravius castri Scala sive Stein in ducatu Cracoviensi, se Venceslao II., regi Bohemiae, cum castro Scala et Novo castro circa Zlavcoviam ac aliis castris ab eodem rege in feudum receptis servire velle promittit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 40
Date: 1291 listopad 29
AbstractAlbrecht, vévoda saský, slibuje, že se při volbě římského krále bude řídit přáním Václava II., krále českého.Albertus, dux Saxoniae, promittit se in rege Romanorum eligendo vocem suam in eum dirigere velle sicut Venceslao II., regi Bohemiae, placuerit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 41
Date: 1292 duben 21
AbstractVáclav II., král český, vyjímá Boč, ves benediktinského kláštera v Postoloprtech, z pravomoci všech loketských úředníků.Venceslaus II., rex Bohemiae, villam Boč monasterii Portae Apostolorum ab omnium officialium Cubitensium iudicio et iurisdictione eximit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 42
Date: 1295 srpen 11
AbstractVáclav II., král český, dává Tobiášovi, biskupu pražskému, statky Hněvice, Račice a jiné v náhradu za biskupské statky Zbraslav, Záběhlice a jiné, které si dříve přisvojil nebo ke královským městům připojil král Přemysl Otakar II.Venceslaus II., rex Bohemiae, Thobiae, episcopo Pragensi, pro bonis episcopatus Zbraslav, Záběhlice aliisque, quae olim Přemysl Otakarus II. rex suis usibus aut civitatibus regalibus adiunxerat, Hněvice, Račice aliaque bona in commutationem tradit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 43
Date: 1296 březen 20
AbstractAdolf, král římský, zastavuje Jindřichovi, fojtovi z Plavna, a jeho dědicům hrad Hirschberg nad Sálou.Adolphus, rex Romanorum, Henrico, advocato de Plauen, eiusque heredibus castrum Hirschberg titulo pignoris obligat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 44
Date: 1298 únor 12
AbstractAlbrecht, vévoda rakouský, slibuje Václavovi II., králi českému, že mu zastaví říšská území Chebsko, Plisensko a jisté hrady a statky, bude-li zvolen římským králem.Albertus, dux Austriae, Venceslao II., regi Bohemiae, promittit se eidem, si in regem Romanorum electus fuerit, terras imperii Egrensem, Plisnensem certaque castra et bona pro titulo pignoris obligaturum esse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 45
Date: 1298 březen 14
AbstractAlbrecht, vévoda rakouský, slibuje Václavovi II., králi českému, že ho zprostí všech služeb, jimiž je povinován říši, bude-li zvolen králem římským.Albertus, dux Austriae, Venceslao II., regi Bohemiae, promittit se eum, si in regem Romanorum electus fuerit, ab omni imperio Romano debito onere absolvere velle.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 46
Date: 1298 srpen 30
AbstractMěsto Saská Kamenice přijímá Václava II., krále českého, za říšského hejtmana a generálního vikáře v Míšeňsku, Plisensku a Východní marce.Chemnitz, civitas Saxoniae, Venceslaum II., regem Bohemiae, in capitaneum et vicarium generalem Misnensis, Plisnensis ac Orientalis terrarum recipit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 47
Date: 1298 listopad 17
AbstractAlbrecht I., král římský, prohlašuje, že čeští králové nejsou povinni v úřadě číšnickém nosit korunu.Albertus I., rex Romanorum, reges Bohemiae in officio pincernatus sub corona ministrare non debere protestatur.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 48
Date: 1300 červen 29
AbstractAlbrecht I., král římský, dovoluje Václavovi II., králi českému, aby si ponechal jako léno římské říše, cokoliv si podrobí z území Vladislava, knížete velkopolského.Albertus I., rex Romanorum, Venceslao II., regi Bohemiae, quidquid sibi de terra Wladislai, ducis Maioris Poloniae, subiugare poterit, ut a Romano imperio titulo feudali teneat, concedit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 49
Date: 1301 srpen 3
AbstractDětřich, mladší lantkrabě durynský, prodává Burchardovi, arcibiskupu magdeburskému, Lužickou marku.Theodoricus, iunior landgravius Thuringiae, Burchardo, archiepiscopo Magdeburgensi, marchiam Lusatiae vendit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 50
Date: 1301 srpen 3
AbstractDětřich, mladší lantkrabě durynský, přijímá od Burcharda, arcibiskupa magdeburského, v léno Lužickou marku.Theodoricus, iunior landgravius Thuringiae, a Burchardo, archiepiscopo Magdeburgensi, marchiam Lusatiae in feudum recipit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 51
Date: 1301 září 14
AbstractVáclav II., král český, vyjímá Boč, ves benediktinského kláštera v Postoloprtech, z pravomoci všech loketských úředníků.Venceslaus II., rex Bohemiae, villam Boč monasterii Portae Apostolorum ab omnium officialium Cubitensium iudicio et iurisdictione eximit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 52
Date: 1303 leden 7—13
AbstractBoleslav, kníže slezský, se vzdává ve prospěch Václava II., krále českého, části knížectví slezského.Boleslaus, dux Silesiae, Venceslao II., regi Bohemiae, partem ducatus Silesiae resignat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 53
Date: 1303 srpen 3
AbstractAlbrecht I., král římský, přenechává říšská léna, která drží Jindřich z Koldic, jeho synu Těmovi.Albertus I., rex Romanorum, feuda imperii, quae Henricus de Colditz tenet, in Tymonem, filium Henrici, transmittit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 54
Date: 1305 srpen 18
AbstractAlbrecht I., král římský, zprošťuje klateb zemřelého Václava II., krále českého, a uzavírá spojenectví s jeho synem Václavem III., králem českým.Albertus I., rex Romanorum, quondam Venceslaum II., regem Bohemiae, a bannis absolvit et cum filio eius Venceslao III., rege Bohemiae, concordiae init unionem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 55
Date: 1305 srpen 20
AbstractAlbrecht I., král římský, potvrzuje Václavovi III., králi českému, všechna privilegia udělená českým králům císaři a králi římskými.Albertus I., rex Romanorum, Venceslao III., regi Bohemiae, omnia privilegia ab imperatoribus et regibus Romanorum regibus Bohemiae concessa confirmat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 56
Date: 1307 říjen 2
AbstractHynek z Přibyslavě slibuje věrnost Jindřichovi, králi českému.Hynco de Přibyslav Henrico, regi Bohemiae, fidelitatem promittit.

Images2
Full textyes
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 57
Date: 1307 listopad 4
AbstractJan ze Zvíkova chce v případě potřeby pomáhat Jindřichovi, králi českému, proti komukoliv.Johannes de Zvíkov Henrico, regi Bohemiae, in omni necessitatis articulo et contra quoscumque assistere vult.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 58
Date: 1308 březen 21
AbstractMěsto Kouřim slibuje věrnost Jindřichovi, králi českému, a jeho manželce Anně.Civitas Kouřim Henrico, regi Bohemiae, et Annae, uxori eius, fidelitatem promittit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 59
Date: 1309 září 17
AbstractFridrich a Leopold, vévodové rakouští, slibují pomáhat Jindřichovi VII., králi římskému, při získávání Království českého.Fridericus et Leopoldus, duces Austriae, Henrico VII., regi Romanorum, in aquirendo regno Bohemiae assistere promittunt.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1289 - 1308next >