useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondArchiv České koruny (1158-1935)
Fonds > CZ-NA > ACK
< previousCharters1327 - 1331next >
Charter: 119
Date: 1327 únor 18
AbstractKazimír, kníže těšínský, vyznává, že je knížetem a vazalem Jana, krále českého a polského, a že od něho přijal lénem Těšínsko se jmenovanými městy a hrady. Kazimirus, dux Tessinensis, recognoscit se principem et vasallum Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, esse ac terram Tessinensem cum civitatibus et castris nominatis ab eodem feodali iure recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 118
Date: 1327 únor 18
AbstractBolek, kníže opolský a pán falkenberský, vyznává, že je knížetem a vazalem Jana, krále českého a polského, a že přijal od něho lénem Falkenbersko s vyjmenovanými městy.Bolco, dux Opoliensis et dominus Falkenbergensis, recognoscit se principem et vasallum Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, esse ac terram Falkenbergensem cum civitatibus nominatis ab eodem feodali iure recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 120
Date: 1327 únor 19
AbstractVladislav, kníže kozelský, vyznává, že je knížetem a vazalem Jana, krále českého a polského, a že přijal od něho lénem svou Kozelskou zemi se jmenovanými městy a hrady.Vladislaus, dux Cosslensis, recognoscit se principem et vasallum Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, esse ac terram suam Cosslensem cum civitatibus et castris nominatis ab eodem feodali iure recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 121
Date: 1327 únor 24
AbstractJan, kníže osvětimský a scholastik krakovský, vyznává, že je knížetem a vazalem Jana, krále českého a polského, a že přijal od něho lénem Osvětimsko se jmenovanými městy a hrady.Iohannes, dux Osswicensis et scolasticus Cracoviensis, recognoscit se principem et vasallum Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, esse ac terram Osswicensem cum civitatibus et castris nominatis ab eodem feodali iure recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 122
Date: 1327 březen 13
AbstractJindřich starší z Plavna a jeho syn Jindřich starší vyznávají, že jsou many Jana, krále českého a polského, a že od něho přijali v léno své hlavní panství Plavno se vším příslušenstvím.Henricus senior de Plavia filiusque eius Henricus senior profitentur se Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, vasallos esse dominiumque ipsorum principale Plaviam cum omnibus pertinentiis in feudum ab eodem recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 123
Date: 1327 březen 15
AbstractJindřich starší [fojt] z Plavna a jeho syn Jindřich starší vyznávají, že přijali od Jana, krále českého a polského, v léno panství Plavno, které jim připadlo po hrabatech z Ebersteinu.Henricus senior [advocatus] de Plavia filiusque eius Henricus senior recognoscunt se dominium Plaviam a comitibus de Eberstein ad se devolutum in feudum a lohanne, rege Bohemiae et Poloniae, recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 124
Date: 1327 duben 5
AbstractBoleslav, kníže opolský, vyznává, že je knížetem a vazalem Jana, krále českého a polského, a že přijal od něho lénem své Opolsko se jmenovanými hrady a městy.Boleslaus, dux Opoliensis, recognoscit se principem et vasallum Iohannis, regis Bohemiae et Poloniae, esse ad terram suam Opoliensem cum castris et civitatibus nominatis ab eodem feodali iure recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 126
Date: 1327 květen 31
AbstractJan, král český a polský, daruje Ottovi staršímu a Ottovi mladšímu, bratřím z Lobdeburgu a z Bergova, kteří se stali jeho many na svých vlastních statcích Žeberku, Novém Žeberku a Bílině, lénem ves Bečov.Iohannes, rex Bohemiae et Poloniae, Ottoni seniori et Ottoni iuniori, fratribus de Lobdeburg et de Bergov, qui in propriis bonis Antiquo et Novo Seberch ac Belina feudales facti sunt, villam Bečov feudali iure donat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 125
Date: 1327 květen 31
AbstractJan, král český a polský, uděluje Ottovi staršímu a Ottovi mladšímu, bratřím z Lobdeburgu a z Bergova, a jejich dědicům obojího pohlaví v léno jejich statky Žeberk, Nový Žeberk a Bílinu a týmž právem jim dává ves Bečov.Iohannes, rex Bohemiae et Poloniae, Ottoni seniori et Ottoni iuniori, fratribus de Lobdeburg et de Bergov, eorumque utriusque sexus heredibus bona ipsorum Antiquum et Novum Seberch ac Belinam iure feodali confert villamque Bečov eodem iure donat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 127
Date: 1327 červen 7
AbstractOtto starší a Otto mladší, bratři z Lobdeburgu a z Bergova, kteří přijali od Jana, krále českého a polského, lénem své statky Žeberk, Nový Žeberk a Bílinu se vším příslušenstvím, skládají lenní slib.Otto senior et Otto iunior, fratres de Lobdeburg et de Bergov, qui bona sua Antiquum et Novum Seberch ac Belinam cum omnibus pertinentiis iure feodali a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, feodali iure receperunt, homagium praestant.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 128
Date: 1327 červenec 20
AbstractJan, král český a polský, dává Anežce z Blankenheimu, své příbuzné a manželce Jindřicha mladšího z Lipé, Moravskou Třebovou za městečko Tovačov se jmenovanými vesnicemi, které zastavil Jindřichovi jako její věno a vyplatil 3 000 hřivnami gr. praž.Iohannes, rex Bohemiae et Poloniae, qui ab Henrico de Lipá iuniore oppidum Tovačov cum villis nominatis nomine dotis Agnetis de Blankenheim, propinquae suae ac Henrici uxoris, oppignoratum pro 3 000 marcarum gr. Prag. redemit, eidem Agneti Triboviam Moravicalem assignat.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 129
Date: 1328 únor 11
AbstractJan, hrabě ze Sponheimu, ručí Jindřichovi, vévodovi korutanskému, za Jana, krále českého a polského, který je mu dlužen 40 000 hřiven stříbra.Johann, Graf von Sponheim, bürgt dem Herzog Heinrich von Kärnten für Johann, König von Böhmen und Polen, der diesem 40 000 Mark Silbers schuldet.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 130
Date: 1328 únor 14
AbstractOldřich, pán z Hanau, ručí v téže záležitosti jako v AČK 129. UIrich, Herr zu Hanau, bürgt in derselben Sache wie in AČK 129.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 131
Date: 1328 červenec 30
AbstractMikuláš, kníže opavský, ručí v téže záležitosti jako v AČK 129.Niklas, Herzog zu Troppau, bürgt in derselben Sache wie in AČK 129.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 132
Date: 1328 srpen 3
AbstractMikuláš rychtář, Dětřich purkmistr, přísežní a obec města Znojma slibují zachovávat všechny smlouvy mezi Jindřichem, vévodou korutanským, a Janem, králem českým a polským.Niklas, der Richter, Dietrich, der Bürgermeister, die Geschworenen und die Stadtgemeinde Znaim versprechen, alle Verträge zwischen Heinrich, Herzog von Kärnten, und Johann, König von Böhmen und Polen, einzuhalten.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 133
Date: 1328 srpen 18
AbstractOldřich, lantkrabě z Leuchtenbergu, ručí v téže záležitosti jako v AČK 129.UIrich, Landgraf von Leuchtenberg, bürgt in derselben Sache wie in AČK 129.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 134
Date: 1328 září 21
AbstractOtto, falckrabě rýnský a vévoda bavorský, ručí v téže záležitosti jako v AČK 129.Otto, Pfalzgraf bei Rhein und Herzog von Bayern, bürgt in derselben Sache wie in AČK 129.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 135
Date: 1329 březen 29
AbstractVáclav, kníže mazovský a pán plocký, vyznává, že přijal Mazovsko a plocké panství lénem od Jana, krále českého a polského.Venceslaus, dux Mazoviensis et dominus Plocensis, recognoscit se terram Mazoviensem et dominium Plocense a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, in feudum recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 136
Date: 1329 duben 29
AbstractJan, kníže slezský a pán stínavský, vyznává, že přijal města Stínavu, Lubín a Góru lénem od Jana, krále českého a polského.Iohannes, dux Silesiae et dominus Stinaviensis, recognoscit se civitates Stinaviam, Lubinum ac Goram a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, in feudum recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 137
Date: 1329 květen 3
AbstractJindřich, kníže slezský a pán fürstenberský a javorský, vyznává, že prodal Janovi, králi českému a polskému, město Zhořelec a Zhořelecko kromě vyjmenovaných měst.Henricus, dux Silesiae ac dominus Furstenbergensis et Iavoriensis, recognoscit se Iohanni, regi Bohemiae et Poloniae, civitatem et terram Gorlicensem civitatibus nominatis exceptis vendidisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 138
Date: 1329 květen 9
AbstractJindřich, kníže slezský a hlohovský a pán zaháňský, vyznává, že přijal všechny své statky před Odrou a za Odrou lénem od Jana, krále českého a polského.Henricus, dux Silesiae et Glogoviae ac dominus Saganensis, recognoscit se omnia bona sua citra et ultra Oderam fluvium sita a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, in feudum recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 139
Date: 1329 květen 9
AbstractJan, král český a polský, uděluje Boleslavovi, knížeti slezskému a pánu lehnickému, lénem Lehnicko s městy a hrady.Johann, König von Böhmen und Polen, gibt Boleslav, Fürsten von Schlesien und Herrn in Liegnitz [Legnica], das Land Liegnitz samt Städten und Burgen als Lehen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 140
Date: 1329 květen 10
AbstractKonrád, kníže slezský a hlohovský a pán v Olešnici, vyznává, že přijal všechny své statky před Odrou a za Odrou lénem od Jana, krále českého a polského.Conradus, dux Silesiae et Glogoviae ac dominus Olesnicensis, recognoscit se omnia bona sua citra et ultra Oderam fluvium sita a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, in feudum recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 141
Date: 1330 únor 5
AbstractVítek, biskup míšeňský, vydává svědectví o dělení rodinných statků mezi jeho bratry Jindřichem a Těmou z Koldic.Wittigo, Bischof von Meissen, bezeugt die Teilung der Familiengüter zwischen seinen Brüdern Heinrich und Thimo von Colditz.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 142
Date: 1330 květen 24
AbstractLudvík, císař římský, potvrzuje Jindřichovi a Těmovi z Koldic lenní právo, které mají od říše a císaře na hrad a město Koldice.Ludwig, römischer Kaiser, bestätigt Heinrich und Thimo von Colditz die Lehen und Rechte, die sie über Burg und Stadt Colditz von Kaiser und Reich besitzen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 143
Date: 1330 květen 27
AbstractFrantišek rychtář, přísežní a kmeti Většího Města pražského vydávají svědectví, že Tomáš, syn Wolflinův, se svými sourozenci prodal Martinovi, mlynáři z Berouna, a jeho synu Machovi dva mlýny na Vltavě: jeden na Újezdě a druhý pod Zderazem.Franz Richter, Geschworene und Schöffen der Grösseren Stadt Prag bezeugen, dass Thomel, Wölflins Sohn, mit seinen Geschwistern dem Müller Martin zu Beroun und dessen Sohn Mach zwei Muhlen an der Moldau, eine in Újezd und eine unter Zderaz, verkauft haben.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 144
Date: 1330 květen 27
AbstractFrantišek rychtář, přísežní a kmeti Většího Města pražského vydávají svědectví, že Tomáš, syn Wolflinův, se svými sourozenci prodal Martinovi, mlynáři z Berouna, a jeho synu Machovi dva mlýny na Vltavě: jeden na Újezdě a druhý pod Zderazem.Franz Richter, Geschworene und Schöffen der Grösseren Stadt Prag bezeugen, dass Thomel, Wölflins Sohn, mit seinen Geschwistern dem Müller Martin zu Beroun und dessen Sohn Mach zwei Muhlen an der Moldau, eine in Újezd und eine unter Zderaz, verkauft haben.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 145
Date: 1331 červenec 18
AbstractFriedel Federangel z Krupky prodává Těmovi z Koldic dědičně svůj statek v Kirchlicích.Friedel Federangel von Graupen verkauft erblich Thimo von Colditz sein Gut zu Kirchlitz.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 146
Date: 1331 srpen 8
AbstractOtto, purkrabí z Leisnigu, dává svému strýci Těmovi z Koldic dědičné rychty ve vesnicích Kleinsermuth a Collmen.Otto, Burggraf von Leisnig, vererbt seinem Oheim Thimo von Colditz die Gerichte in den Dörfern Kleinsermuth und Collmen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 147
Date: 1331 září 13
AbstractOldřich Zajíc z Valdeka vyznává, že přijal od Jana, krále českého a polského, v léno městečka Jílové a [Nový] Knín, jež mu byla kdysi zastavena.Ulricus Lepus de Valdek recognoscit se a Iohanne, rege Bohemiae et Poloniae, Giloviam et Knín oppida sibi quondam oppignorata in feudum recepisse.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 148
Date: 1331 říjen 1
AbstractJan, kníže slezský a pán stínavský, prodává Janovi, králi českému a polskému, všechno své právo na město Hlohov a Hlohovsko a osvobozuje všechny poddané od slibu, který mu složili.Iohannes, dux Silesiae et dominus Stinaviensis, omne ius suum in civitate ac territorio Glogoviae Iohanni, regi Bohemiae et Poloniae, vendit omnesque subditos iuramento sibi praestito absolvit.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1327 - 1331next >