useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondZbirka isprava
Fonds > HR-DAPA > 797
  1. O ZBRICI ISPRAVA
  2. Zbirka isprava je po službenoj dužnosti preuzeta od Državnog arhiva u Rijeci u srpnju 1991. godine. U DAPA-i joj je dodijeljena signatura HR-DAPA-797 i sadrži 173 isprave. Sve su isprave zapisane željezno-galnom tintom na pergameni, osim ukupno četiri prijepisa izvornih isprava koji su nastali na papiru te jedne transkripcije, također na papiru, koja je priložena izvornoj ispravi. Zapisi su pisani latinicom, na latinskom, talijanskom i njemačkom jeziku (1 kom.). U Zbirci se nalaze: ugovori, dozvole, privilegije, diplome crkvenih i svjetovnih vlasti nastale u rasponu od 13. do sredine 19. stoljeća. Gradivo je sređeno kronološki i izrađen je analitički inventar.

    Isprave crkvene provenijencije se najvećim dijelom odnose na Kaptol u Puli i pulska crkvena tijela, a sadržajno su vezane uz davanja crkvi, upravljanje crkvenom imovinom (darovanja, kupoprodaje, najmovi) te sporove s pojedincima i svjetovnim vlastima. Najveći dio isprava crkvene provenijencije čine raznovrsni bilježnički akti, a među ostalim se uz ukupno 5 papinskih bula (1567/1743) nalaze presude, povlastice i ugovori o podložnosti i dr. Značajnu sadržajnu cjelinu od ukupno 10 isprava čine dokumenti (1423/1711) vezani uz spor Kaptola u Puli s Općinom Vodnjan oko prava na ubiranje i prijevoz desetine s područja vodnjanske komune, koji se vodio pred tijelima mletačke vlasti. Među važnijim ispravama upravne provenijencije nalaze se isprave s područja rašporske gospoštije i kapetanata, među kojima i fragment urbara s početka 15. stoljeća te naredba (1779.) dužda Rainerija rašporskom kapetanu da sredi i opremi arhiv kapetanata i gospoštije, smješten u rasporskom kaštelu. U zbirci se nalaze i isprave vezane uz sporove o granicama među komunama Buje i Novigrad (1455., prijepis iz 1562.) te Buje i Piran (1471.), koji su se vodili pred mletačkim tijelima u Veneciji ili njezinim opunomoćenicima, dukali mletačkih duždeva (Francesco Foscari, Augustin Barbadigo, Leonardo Loredan, Andrija Gritti, Marino Grimani, Francisco Donato i Alojzije Mocenigo) s dozvolama, povlasticama i obavijestima upućenima općinama Buje, Motovun, Vodnjan, Buzet i Labin, te dvije isprave cara Leopolda (1670, 1673), izdane privatnim osobama na Pazinštini. Unutar isprava iz 18. stoljeća veću sadržajnu cjelinu čine dokumenti vezani uz drugostupanjske kaznene procese prema stanovnicima Općine Rovinj. Među ispravama svjetovne provenijencije najveći se dio odnosi na bilježničke isprave nastale u imovinsko-pravnim poslovima privatnih osoba (kupoprodaje, darovanja, zamjene, najmovi) te presude u sporovima pred komunalnim, ali i mletačkim vlastima. Veću cjelinu čini ukupno 12 isprava (1527/1607) vezanih uz poslove labinske plemićke obitelji Scampicchio (Škampić). U zbirci se nalazi bogato ilustrirano obiteljsko stablo (1657.) porečke obitelji Filipin, doseljene iz Zemunika kraj Zadra, te tri sveučilišne diplome, od kojih dvije diplome Bečkog sveučilišta (1796; 1798) pripadaju svećeniku i polihistoru Petru Stankoviću iz Barbana.

  3. ABOUT THE COLLECTION OF CHARTERS
  4. The Collection of Charters was officially taken over from the State Archives in Rijeka in July 1991. The Collection contains 173 charters and was assigned the signature HR-DAPA-797. All the documents were written in iron gall ink on parchment, except for a total of four transcripts of original documents produced on paper and one transcription, also on paper, attached to the original charter. Records were written in the Latin script, in Latin, Italian and German (1 item) languages. The Collection includes: contracts, permits, privileges and diplomas issued by church and secular authorities ranging from the 13th to the middle of the 19th century. The material was arranged chronologically and an analytical inventory was created.

    The charters having church provenance are mostly related to the Chapter of Pula and the church entities of Pula, while their contents refer to church taxes, church property management (gifts, purchase, leases) and disputes with individuals and secular authorities. The majority of the documents of church provenance are various notarial charters - in addition to 5 papal bulls (1567/1743), there are judgments, privileges, contracts of subjection and similar. A significant unit of 10 charters consists of documents (1423/1711) regarding a dispute led before the Venetian authorities between the Chapter of Pula and the Municipality of Vodnjan concerning the right to collect and transport the tithes from the Vodnjan Commune. Among the most important documents of administrative provenance there are documents from the area of Rašpor estate and Rašpor Captaincy, including a fragment of the Urbarium from the beginning of the 15th century and the order (1779) given by the Doge Rainier to the Captain of Rašpor to set up and equip the archives of the Captaincy and estate in the Castle of Rašpor. The collection also contains charters relating to disputes over the boundaries between the communes of Buje and Novigrad (1455, transcript from 1562) and of Buje and Piran (1471), which were conducted before Venetian authorities in Venice or before its plenipotentiaries; ducal edicts issued by Venetian doges (Francesco Foscari, Augustin Barbadigo, Leonardo Loredan, Andrija Gritti, Marino Grimani, Francisco Donato and Alojzije Mocenigo) containing permits, privileges and notices sent to the municipalities of Buje, Motovun, Vodnjan, Buzet and Labin, and two documents of Emperor Leopold (1670, 1673) issued to private persons in Pazin. Among the documents from the 18th century, a larger unit of documents is related to second instance criminal proceedings against the inhabitants of the Rovinj Municipality. The majority of the documents of secular provenance refer to notarial documents created in property and legal affairs of private persons (purchase, donation, substitution, leases) and judgements in disputes before communal but also Venetian authorities. A large unit consists of a total of 12 documents (1527/1607) related to the jobs of the Labin family Scampicchio (Škampić). The collection includes a richly illustrated family tree (1657) of the Filipin family of Poreč, immigrated from Zemunik near Zadar, and three university degrees, two of which issued by the University of Vienna (1796, 1798) to the priest and polyhistor Petar Stanković from Barban.