useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondListiny (1355-1960)
Fonds > CZ-UKP > AUKP
< previousCharters1517 - 1648next >
Charter: sign. II/67
Date: 1517
AbstractMikuláš Buscher, správce farního kostela v Mostě, apoštolský nuncius a komisař obnovy uvedeného kostela poškozeného ohněm, oznamuje, že papež Lev X. udělil plnomocné odpustky jubilejního roku a podíl na církevních milostech všem, kteří přispějí na jeho stavbu. Dále jsou uvedeny absoluční formule. Předtištěno je roční datum 1517, avšak jméno osoby, jíž měly být odpustky uděleny, a přesné datum není doplněno.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/117
Date: 1. 10. 1519
AbstractMistři a direktoři koleje Národa českého činí s Janem starším Turským z Dřevěnice dohodu, týkající se celkem sedmnácti a půl kopy grošů míšeňských úroků a ročního platu, které jim ze vsi Obědovic zadržel Vilém Vrbata z Mečkova. V případě nezaplacení v určených termínech mají mistři a direktoři právo upomínat uvedený úrok komorníkem.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/68
Date: 7. 4. 1524
AbstractPurkmistr a rada města Prahy dosvědčují kšaft, který učinila Alžběta z Jablonné 21. 4. 1523 a doplnila v úterý po sv. Jiljí (8. 9. 1523). Podle něho má její dům "na schodci" s většinou movitého majetku zdědit její sestřenice Ofka, stejně jako sto kop grošů získaných v případě prodeje jejího dvora v Roztylech. Jsou určeni i příjemci dalších menších částí movitého majetku či části peněz získaných v případě prodeje dvora v Roztylech. Poručníky své závěti Alžběta ustanovila pražské měšťany Tomáše Zachlubila a Řehoře soukeníka.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/69
Date: 27. 6. 1524
AbstractHynek Svatopolský z Jablonné, hejtman karlštejnský, dosvědčuje, že jako součást prodeje dvora v Roztylech (získaného odkazem své sestry Alžběty z Jablonné) mistrům, rektorovi a děkanovi Karlovy koleje pražské univerzity předává týmž mistrům i další dokumenty týkající se uvedeného dvora, konkrétně zápis krále Jiřího na čtyři kopy ročního platu, listinu, jíž Václav Hesolt z Roztyl zajistil na tomto dvoře věno své manželky v hodnotě 250 kop grošů míšeňských a listinu kněží a kapituly kostela sv. Petra na Vyšehradě.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/70
Date: 28. 6. 1524
AbstractHynek Svatopolský z Jablonné, hejtman karlštejnský, dosvědčuje, že prodal mistrům, rektorovi a děkanovi Karlovy koleje pražské univerzity za 166 kop grošů pražských dvůr v Roztylech získaný odkazem Alžběty z Jablonné, své sestry.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/6
Date: 1528 ?
AbstractJedná se o postupně upravované znění statut Karlovy koleje. Na f. 2r je záznam vztahující se k roku 1366 o uvedení prvních magistrů do Karlovy koleje a o vytvoření statut, avšak další záznamy musely vzniknout i později (po přenesení sídla Karlovy koleje do Rotlevova domu po roce 1383 - titul na f. 2v "De translatione magistrorum in domum Rothlevi"). V první části je na f. 3r-7v 22 číslovaných článků, na f. 8r-12v dalších 30, číslovaných znovu od č. 1. Jednotlivé články jsou uvedeny nadpisy. Titul na f. 8r snad udává rok vzniku rukopisu ("De auctoritate praepositi et officio collecta ex statutis antiquis anno 1528").

Images37
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/92
Date: 5. 5. 1537
AbstractFerdinand I., římský, německý, uherský, český atd. král pražské univerzitě na její prosbu potvrzuje veškerá její privilegia, udělená jí dříve římskými císaři a římskými a českými králi, a držení jejího majetku. Nadto ustanovuje, aby přednášející na univerzitě a "ii qui ... in studio hoc celebri consenuerint" měli přednost při získávání beneficií a aby všichni členové univerzity podléhali soudní pravomoci rektora. Na plice soudobá poznámka "Confirmantur privilegia universitati Pragensi" a kancelářská poznámka "Vt. Iohannes Plug de Rabenstein su. regno Bohemie cancellarius".

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/71
Date: 30. 8. 1541
AbstractMagdaléna Dloužková, měšťanka Nového Města pražského, vyznává, že prodala za 15 kop grošů českých Martě Strnadové z Rovné, měšťance Nového Města pražského, dědiny zvané Chocholky ležící nad Krčí, jmenovitě 224 záhonů zatížených ročním platem půl kopy grošů českých. Prodávající slibuje uvedenou sumu vrátit a zaplatit vzniklé škody, pokud by kupující při řádném procesu o tento majetek v budoucnu přišla, a na výzvu se zavazuje vložit prodej do zemských desek.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/72
Date: 21. 7. 1553
AbstractMarta Strnadová z Rovné, měšťanka Nového Města pražského, vyznává, že dobrovolně postupuje listinu, dosvědčující koupi dědiny řečené Chocholky nad Krčí od Markéty Dloužkové, Mikulášovi, "rourmajstrovi v domu Haléřovským", měšťanu Nového Města pražského.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/73
Date: 29. 8. 1563
AbstractVít Gracz, mlynář, měšťan Nového Města pražského, vyznává, že prodal dědiny řečené Chocholky ležící nade vsí Krčí, které koupil od Mikuláše "rourmajstra", michelskému mlynáři Janu Královi z Lenešic. Zachyceno je i několik starších majetkových transakcí spojených s těmito dědinami.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/98
Date: 19. 4. 1567
AbstractPurkmistr a rada Starého Města pražského na prosbu rektora a mistrů pražské univerzity ověřují článek z testamentu doktora Jana de Monte Regali, jímž dotuje místo lektora řečtiny na pražské univerzitě. Pro ověření opisu je pod papírovým krytem přitištěna sekretní pečeť, která nese v pečetním poli postavu panovníka s mečem v pravé a jablkem v levé ruce, poněkud otřelý opis: "Secretum civium Pragensium". Na poslední straně rukou 16.-17. století signatura a regest.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/74
Date: 21. 1. 1585
AbstractJakub Magl ("Magkhl"), uředník na Lanškrouně a Lanšperce, propouští Jana Kormouta z České Třebové, mistra svobodných umění, z poddanství (na žádost Mikuláše Nepraše a Janova otce Martina Kormouta) a svědčí o jeho zachovalosti.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/75
Date: 24. 2. 1590
AbstractHertvík Zeydlitz ze Šenfeldu na Zvoleněvsi a Chocni, císařský rada a vrchní hejtman císařských panství v království českém, dosvědčuje zachovalost a propouští z poddanství mistra svobodných umění Martina Bacháčka z Nauměřic.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/93
Date: 26. 2. 1593
AbstractRudolf II., zvolený římský císař, uherský, český atd. král, na prosbu rektora a celé pražské univerzity, stěžujících si na časté odvolávání se stran od univerzitního soudu k vyšším soudním instancím, ustanovuje sumu, která má být složena v případě odvolání, a další postup soudu univerzity v odvolacím řízení.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/76
Date: 17. 2. 1603
AbstractPurkmistr a rada městečka Hošťky dosvědčují zachovalost Kašpara, syna Ambrože Kováře a jeho ženy Markéty. Toto osvědčení se děje na prosbu uvedeného Ambrože a jeho přátel Klimenta sladovníka, Šebestiána Šturma a Kryštofa sladovníka.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/77
Date: 2. 2. 1604
AbstractOpat a převor kláštera ve Ždáru dosvědčují na prosbu Jana Čížka, kováře z městečka Žďár, a Vavřince Bělatky a Petra Kubšů ze vsi Světňova zachovalost Prokopa, syna Víta Pivoňky ze vsi Světňov a jeho manželky Barbory, a propouštějí jej z poddanství.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/78
Date: 21. 5. 1607
AbstractJan Litvín z Říčan a na Hořovicích, hejtman kraje podbrdského, propouští z poddanství a vydává zhostný list mistru svobodných umění Kašparu Ambroži Hošteckému, poté, co byl propuštěn z poddanství Polyxenou z Lobkovic rozenou z Pernštejna a na Roudnici.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/94
Date: 7. 3. 1612
AbstractSmlouva mezi seniory národa českého Karlovy koleje a třemi stavy království českého, přijímajícími pod obojí a hlásícími se k České konfesi, jimž je Majestátem Rudolfa II. svěřena utrakvistická konzistoř i pražská univerzita, týkající se Betlémské kaple. Podle ustanovení smlouvy má kněz Matyáš Cyrus, senior utrakvistické konzistoře, zůstat v úřadu jejího kazatele, senioři pražské univerzity mají dále držet k tomuto úřadu prezentační právo. Kazatel Betlémské kaple se má postarat o vedení partikulární školy. Stavové se mají starat o opravy Betlémské kaple a zavazují se mistrům pražské univerzity platit na podporu výuky studentů ročně sto kop grošů míšeňských. Ohlášeno je vyhotovení smlouvy ve dvou stejnopisech, které podepsali a ověřili pečetěmi zástupci univerzity a tří stavů království českého. Pečeti jsou přivěšěny ve větších voskových miskách ve čtyřech řadách na zlatých, stříbrných, červených a černých nitích, připevněných k f. 3 a zčásti vybledlých. Řada pečetí není příliš zřetelná, některé mají poškozené misky nebo i samotný pečetní obraz. První dvě pečeti o průměru 26 mm jsou shodné (druhá je více otřelá), v pečetním poli je erb s kružítkem (?), stejné znamení se objevuje i v klenotu, v opise je zkrácené jméno pečetitele Ctibor Smil Pecingar z Bydžína (druhá pečeť je snad za Albrechta Ctibora Pecingara z Bydžína, který smlouvu také podepsal). Třetí pečeť z červeného vosku o průměru 24 mm má v pečetním poli erb se stojícím zvířetem (psem ?), v klenotu jsou tři paví pera (?), jméno pečetitele je nezřetelné. Čtvrtá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli dělený erb, spodní polovina nenese žádné znamení, horní polovina je nezřetelná, v klenotu je křídlo (?), v opise je jméno pečetitele, jímž byl Mikuláš Hložek z Byslavic. Pátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb dělený krokví, v níž je nezřetelné znamení, v okrajových částech erbu je snad břevno, v klenotu jsou křídla s nezřetelným znamením mezi nimi, opis také není příliš čitelný. Šestá pečeť z červeného vosku o průměru 27 mm má v pečetním poli erb s křídly (?), v klenotu je orlice. Pečetitelem, jehož jméno je spíše odhadnuté podle podpisu, byl Jan Theodor z Ottersdorfu. Sedmá pečeť o průměru 27 mm má v pečetním poli dělený erb, spodní část je členěna šachovnicí, v horní je gryf, který se opakuje i v klenotu, v opise je jméno (opět spíše odhadnuté z podpisu) Jana Kechela z Holenštejna. Osmá pečeť z červeného vosku je oválná, o delší ose 25 a kratší 21 mm. Erb v pečetním poli nese nezřetelné pečetní znamení, v klenotu jsou křídla s otřelým znamením mezi nimi. V opisu je jméno pečetitele, kterým byl Martin Fruwein z Podolí (zejména první část jeho jména je otřelá). Devátá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli erb se šipkou zakončenou na spodním okraji dvěma háčky, šipka je i v klenotu, v opisu, doplněném podle podpisu, je jméno Petra Macera z Letošic. Poslední pečeť v první řadě, o průměru 27 mm, má v pečetním poli čtvrcený erb, v prvním a čtvrtém poli je krokev se třemi koulemi (?), ve druhém a třetím postava s kyjem (?), klenot není zřetelný, v opisu je jméno pečetitele Eliáše Rozina z Javorníka. První pečeť v druhé řadě, o průměru 24 mm, má v pečetním poli polcený erb s nezřetelným znamením a klenotem, podle počátku opisu a podpisu byl pečetitelem patrně Myslibor Hamza Bořek ze Zábědovic. Další poškozená pečeť je oválná, o delší ose 29 mm a kratší 25 mm, v pečetním poli je erb s nezřetelným znamením a pavími pery v klenotu, opis je nejasný. Třetí pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb s bubnem, stejné znamení s pavími pery (?) se objevuje i v klenotu, v opisu je jméno Mikuláše mladšího z Bubna. Následující pečeť je oválná, o delší ose 27 mm a kratší 24 mm, erb v pečetním poli je shodný s předchozí, v opisu je jméno Jana mladšího z Bubna. Pátá pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb, v jehož horní polovině je snad vyskakující zvíře, v klenotu křídlo (?), opis není zřetelný. Šestá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb se stojícím čápem, v erbu je křídlo, podle počátku opisu a podpisu na smlouvě byl pečetitelem Jan starší Dobřenský z Dobřenic a na Dobřenicích. Sedmá pečeť je oválná, o delší ose cca 26 mm a kratší 22 mm, v pečetním poli je erb se třmenem, klenot je nezřetelný, v opise je neúplné a patrně úmyslně poškozené jméno Jana Jestřibského z Rýzmburka (smlouvu z tohoto rodu podepsali Bernard Jestřibský a Albrecht Jestřibský z Rýzmburka). Osmá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli rovněž třmen, klenot je nezřetelný. V opise bylo jméno jiného člena rodu Jestřebských z Rýzmburka, křestni jméno je však nezřetelné (první písmena jsou snad Al.. a jednalo by se tedy o Albrechta). Devátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s vyskakujícím zvířetem, které se opakuje i v klenotu, jméno v opisu není jasné. Poslední pečeť v této řadě je oválná, o delší ose 26 mm a kratší 23 mm, v pečetním poli je erb s bubnem, který se s třemi pavími pery opakuje i v klenotu, v opise je zřetelný predikát z Bubna (další podepsanou osobou z tohoto rodu je Mikuláš Vratislav z Bubna). Všechny pečeti ve třetí řadě jsou otištěny do červeného vosku. V pečetním poli první, o průměru 37 mm, přidržují dvojocasý lev a orlice korunu, poškozený opis: "S. magistrorum collegii ... in Praga", neúplně zřetelné slovo je snad "Carolini". Druhá pečeť, o průměru 25 mm, má v pečetním poli erb se zkříženými ostrvemi, které jsou položené i na křídla v klenotu, v opisu je jméno Bohuchvala staršího Berky (takto uvedeno podle podpisu). Třetí pečeť je oválná, o delší ose 31 mm a kratší 25 mm, v pečetním poli je nepříliš zřetelný erb, snad s orlicí, v v opisu je snad jméno Václava Viléma z Roupova. Čtvrtá pečeť o průměru 30 mm má v pečetním poli erb se zkříženými ostrvemi, klenot není zřetelný, v opisu je zřetelných několik písmen "inic" (dalším podepsaným z rozrodu Ronovců je Albrecht Gottfried z Ronova, avšak vzhledem k uvedené čitelné části opisu není ztotožnění pečeti s jeho osobou jasné). Pátá pečeť o průměru 29 mm má v pečetním poli erb se třemi vlčími zuby, v klenotu jsou křídla. V opisu bylo jméno pečetitele, jímž byl (podle podpisu) Radslav mladší z Vchynic a Tetova. Šestá pečeť o průměru 24 mm má v pečetním poli čtyřikrát dělený erb (erb s dvěma břevny ?), v klenotu jsou paví pera (?), opis je nezřetelný - snad by mohla náležet Václavu Budovci z Budova podepsanému na f. 3r. Další pečeť je oválná, o delší ose 26 mm a kratší 23 mm, v pečetním poli je erb s nezřetelným erbovním znamením i klenotem, počátek opisu je "Purk..." (nezřetelný podpis, snad Purkarta Střely z Rokyc, se objevuje na spodním okraji prvního sloupce podpisů na f. 3r). Osmá pečeť o průměru 26 mm je silné otřelá, v pečetním poli je erb s ptákem s rozepjatými křídly (?), klenot ani opis nejsou zřetelné. Následující pečeť o průměru 23 mm má v pečetním poli erb s trojlistem, který je i v klenotu, v opise je nezřetelné jméno, patrně Viléma Lva z Říčan, který smlouvu na f. 3r podepsal. Desátá pečeť o průměru 26 mm má v pečetním poli erb se třemi břevny, která se objevují i v klenotu na podstavci, z něhož vybíhá šest pavích per, opis: "Hans Albrecht Slawatha v. Chlum u. Koss." (podpis na f. 3r uvádí jméno pečetitele v české formě Jan Albrecht). Poslední pečeť v této řadě o průměru 26 mm má v pečetním poli erb s rybou, která se opakuje i v klenotu, na počátku opisu je jméno Jan (jedním ze signatářů smlouvy byl Bernard mladší z Hodějova a tento rod měl v erbu kapra). První pečeť v poslední řadě má průměr 27 mm a je otištěna do červeného vosku. V pečetním poli je otřelý erb s klenotem, rovněž opis je nezřetelný. Druhá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s nezřetelným znamením, v klenotu je snad slunce mezi křídly, jméno pečetitele je opět otřelé. Třetí pečeť, o průměru 25 mm, z červeného vosku, má v pečetním poli erb dělený šikmým břevnem, v jehož horní polovině je nezřetelné znamení, v klenotu jsou tři paví pera, opis ani zde není zřetelný. Čtvrtá pečeť o průměru 27 mm má v pečetním poli erb s rukou držící hada (?), stejné znamení je i klenotu, v opisu je jméno pečetitele Jana Kamarýta z Rovin. Pátá pečeť o průměru 29 mm je dochována fragmentárně, v pečetním poli je erb se znamením, které z větší části není dochováno, v klenotu jsou dvě křídla, v opise jsou zbytky jména, které lze s pomocí podpisu identifikovat jako Vojtěch starší Koutský z Jenštejna. Šestá pečeť o průměru 21 mm je špatně otištěná, v pečetním poli je erb dělený jednou vodorovnou a třemi svislými čarami, v horní polovině je navíc nezřetelné znamení, klenot ani opis není zřetelný. Další pečeť o průměru 26 mm má v pečetním poli polcený erb, v jehož pravé polovině je čtvernožec ve skoku (jeho horní část se objevuje i v klenotu mezi dvěma křídly), v levé tři břevna pokosem, v opise je jméno pečetitele Davida Florýna z Lambštejna. Následující pečeť není s výjimkou drobného fragmentu misky dochována. Devátá pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb se dvěma břevny pokosem, snad položenými ještě přes nezřetelné znamení, v klenotu jsou křídla, jméno v opisu není zřetelné. Poslední pečeť o průměru 25 mm má v pečetním poli erb s nejasným znamením a klenotem, v nezřetelném opise bylo snad jméno Jana Romana z Říma, podepsaného na f. 4r. Na f. 3r-4r jsou podpisy zástupců univerzity a stavů. Z osob, které nejsou uvedeny výše, smlouvu podepsali za univerzitu Jan Kampanus Vodňanský, Šimon Skála z Kolince a Daniel Vratislavský z Mladé Boleslavi, za stavy Kryštof Karel z Roupova, Štastný Václav Pětipeský z Chýš a z Egerberku, Burjan ze Všehrd, Jindřich Otta (z Losu), Václav starší Bukovský z Hustířan, Adam Linhart z Mayenperku, Matyáš Borbonius, Simeon Sušický z Sonnenštejna, Jiřík Závěta z Závětic, Daniel Škréta Šotnovský z Závořic, Jan Musil Podvinský z Doubravičan a Pavel Cerhovský z Růžetína. Na f. 4v soudobá signatura (?) s poznámkou "ratione predicatoris in Betlehem 1612".

Images10
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/118
Date: post 1615
AbstractVytržený list se zápisy univerzitních akt, zčásti zaznamenány opisy písemností (mj. počátek listu uvádějící, že pražská univerzita podle sněmovního usnesení z roku 1615 provedla sečtení svých poddaných).

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/79b
Date: 7. 1. 1625
AbstractFlorián Slánský, měšťan Starého Města pražského, dává dlužní list (daný 6. 11. 1617) na tisíc kop míšenských, které mu dluží obec města Kouřim, s úroky a všemi k němu náležejícími právy, své manželce Ludmile a svým dcerám Anně, Dorotě a Ludmile.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/79a
Date: 7. 1. 1625
AbstractFlorián Slánský, měšťan Starého Města pražského, dává dlužní list (daný ve Slaném 16. 10. 1617) na tisíc kop míšeňských, které mu dluží obec města Slaný, s úroky a všemi k němu náležejícími právy, své manželce Ludmile a svým dcerám Anně, Dorotě a Ludmile.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/119
Date: 7. 5. 1628
AbstractVeřejný notář Gaspar, syn Jana Pavla Jana Donelly, vydává notářský instrument o odhadu majetků, směněných mezi Františkem Gleriem a Appoloniem, synem Jana Petra de Monte, zastupovaným prokurátorem Janem Cuochem, učiněném Janem Křtitelem de Mario. Instrument byl vyhotoven v přítomnosti tří jménem uvedených svědků. Dále dochován závěr notářského instrumentu, učiněného v přítomnosti dvou svědků, který se týká rozdělení majetku, patrně souvisejícího s instrumentem následujícím. Notář Gaspar připojil pro ověření instrumentu notářské signum.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/80
Date: 20. 11. 1628
AbstractFerdinand II., zvolený římský císař, král německý, uherský, český atd. povyšuje Martina de Hoeff Huerta za prokázané vojenské služby, jednotlivě vyjmenované, do hodnosti svobodného barona, uděluje mu přídomek z Velhartic, potvrzuje mu erb vyobrazený na f. 5r a přikazuje zemským úředníkům na vyžádání vložit text listiny do zemských desek.

Images21
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. II/81
Date: 19. 1. 1637
AbstractFerdinand III., král římský a německý, uherský, český atd. uděluje Anně Marii, rozené vévodkyni valašské a moldavské, inkolát v království českém se všemi příslušejícími právy.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/99h
Date: 21.06.1638
AbstractOpisy pěti písemností Ferdinanda III. vydaných 21. 6. 1638 ve Vídni a týkajících se pražské univerzity. V prvním listu neuvedenému adresátu (s. 1 ) uvádí důvody, které jej vedou ke zpětnému převzetí univerzity do královských rukou, žádá jej o podporu a zmiňuje jmenování Fridricha z Talmberka jejím protektorem. Druhý opis (na s. 2-4 ) obsahuje instrukci zvláštním komisařům k převzetí pražské univerzity z rukou jezuitů (Listiny AUK, sign. I/100a). Třetí (na s. 4-5 ) a čtvrtý (na s. 5-6 ) jsou opisy reskriptů týkajících se jmenování Fridricha z Talmberka protektorem univerzity (Listiny AUK, sign. I/99b a I/99a). Na s. 6 dále opis listu souvisejícího s převzetím pražské univerzity uvedenými komisaři.

Images6
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/99b
Date: post 21. 6. 1638
AbstractOpis reskriptu Ferdinanda III., daného ve Vídni 21. 6. 1638 a zaslaného rektorovi, děkanům, profesorům a studentům Karlovy univerzity, jímž jim sděluje jmenování Fridricha z Talmberka protektorem a vypočítává jeho povinnosti vzhledem k univerzitě. Na s. 4 adresa, regest a signatury.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/100a
Date: post 21. 6. 1638
AbstractOpis instrukce Ferdinanda III. dané ve Vídni 21. 6. 1638 zvláštním komisařům Jindřichovi Libštejnskému z Kolovrat, Jiřímu Vilému Michnovi z Vacínova, Ondřeji Kotvovi z Freifeldu a Abrahamu Güntzelovi z Güntzelsfeldu pověřeným k převzetí Ferdinandovy univerzity v Praze z rukou jezuitů. Na s. 10 signatury a regest.

Images10
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/99a
Date: post 21. 6. 1638
AbstractOpis reskriptu Ferdinanda III., daného ve Vídni 21. 6. 1638 a zaslaného Fridrichovi z Talmberka, jímž jej jmenuje protektorem pražské univerzity a vypočítává povinnosti z tohoto úřadu vyplývající. Souhlas s originálem ověřil podle poznámky na s. 2 notář Karlovy univerzity Al. Sebastian Zikmund Scharff. Na s. 2 jsou opsány i kancelářské poznámky a podpisy panovníka a osob kanceláře a je zde uvedena poznámka o souhlasu kopie s originálem. Na s. 4 adresa, regest a signatury.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/95a
Date: 6. 9. 1648
AbstractList Ferdinanda III. děkanovi, profesorům a studentům pražské univerzity, projevující jim přízeň za obranu pražských měst proti nepříteli. Na s. 2 kancelářské poznámky a podpisy panovníka a osob panovnické kanceláře. Na s. 4 adresa a drobná přitištěná pečeť z červeného vosku.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/95e
Date: post 8. 9. 1648
AbstractOpis listu Ferdinanda III., daného v Linci 8. 9. 1648, studentům pražské univerzity, projevující jim přízeň za obranu pražských měst proti nepříteli. Na s. 2 opsán i panovníkův podpis, na s.4 adresa.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: sign. I/95b
Date: 22. 9. 1648
AbstractList Ferdinanda III. děkanovi, profesorům a studentům pražské univerzity, projevující jim přízeň za obranu pražských měst proti nepříteli. Na s. 2 kancelářské poznámky a podpisy panovníka a osob panovnické kanceláře. Na s. 4 adresa a drobná přitištěná pečeť z červeného vosku.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1517 - 1648next >