useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondCizí rody Třeboň (1286-1727)
< previousCharters1481 - 1490next >
Charter: 245
Date: 1481,duben 11.
AbstractPetr Antonín z Fregenu, predstavený kláštera sv. Jana na Rhodu, dovoluje Jindrichovi a Oldrichovi z Rožmberka a jejich sestrám Hedvice, Alžbete a Johane za pomoc pri obrane ostrova Rhodu proti Turkum, zvolit si zpovedníka, jenž má právo udelit jim jednou za život a jednou in articulo mortis odpuštení všech hríchu, vcetne nejtežších, jejichž absoluci má vyhraženu papežská stolice.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 246
Date: 1481,červenec 17.
AbstractUrsus de Ursinis, biskup a papežský legát, dovoluje bratrím Vokovi, Petru a Oldrichovi z Rožmberka zrídit prenosný oltár a dát u nej sloužit mše ve vojenských táborech na ruzných místech po dobu války s kacíri.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 247
Date: 1481,červenec 17.
AbstractUrsus de Ursinis /Orsini/, biskup a papežský legát, pribyv na pozvání svých príbuzných Voka, Petra a Oldricha bratrí z Rožmberka na jejich panství, vydává jim svedectví o puvodu jejich rodu ze starobylého rímského rodu Ursinu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 248
Date: 1482,únor 6.
AbstractKaterina z Pecky, vdova po Protivovi z Rožmitálu, ciní na základe majestátu krále Vladislava o svobodném kšaftování poslední vuli, jíž odkazuje všechen movitý i nemovitý majetek a zejména své duchody z úradu v Domažlicích své dceri Markéte z Rožmitálu. Než vstoupí Markéta do manželství, má tento majetek spravovat Petr Ebrzvín z Hradište, který je povinnen vyplatit menší jmenovite uvedené odkazy. V prípade Markétiny smrti bude její podíl rozdelen. Vykonavateli záveti, porucníky a rádci své dcery ustanovuje Katerina Pavla Skalského z Jenštejna, Kdulince z Ostromíre a Petra Ebrzvína z Hradište. Touto poslední vulí se ruší starší závet. Katerina z Pecky - s. Svedkové: Jindrich Skalský z Jenštejna- pecet chybí, Petr z Vojkova - s, Mikuláš /Slatinský/ z Horan a ze Slatiny - s, Jirí Chotek z Vojnína - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 249
Date: 1482,duben 26.
AbstractDobeš z Boskovic a z Cerné Hory se zavazuje složit do ctvrt roku obvenení a veno /jehož cást získal od Oldricha z Grossneku/ v celkové cástce 3 000 uherských zlatých své manželky Hedviky, roz. z Rožmberka, u jejích bratrí Voka a Petra v Ceském Krumlove. V prípade, že by dríve zemrel, dává Hedvice právo vzít si tuto cástku z jeho majetku. Dobeš z Boskovic a z Cerné Hory - s. Svedkové: Václav ze Švamberka - s, Pribík Had z Pabenic - zbytky peceti, Vilém z Dudleb /Doudlebský z Doudleb/, purkrabí krumlovský - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 250
Date: 1482,říjen 2.
AbstractAnežka z Rožmberka ciní poslední vuli, jíž odkazuje všechen svuj movitý majetek a duchody, náležející k dvoru v Treboni, svým synovcum /Jindrichu, Vokovi, Petrovi a Oldrichovi z Rožmberka/. Anežka z Rožmberka - s. Svedek: Jan z Trnové, hejtman na Treboni - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 251
Date: 1482,prosinec 11.
AbstractKrál Vladislav dává Reinprechtovi z Wallsee právo svobodného kšaftování a dovoluje mu ustanovovat porucníky nad jeho majetkem i dedici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 252
Date: 1483,únor 25.
AbstractKrál Vladislav zarucuje Vokovi z Rožmberka a jeho bratrím, že várecná dávka, již nyní Rožmberkové dobrovolne platí, nebude v budoucnu pokládána za újmu na jejich svobodách a privilegiích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 253
Date: 1483,duben 21.
AbstractKaterina z Jivovice a z Chvalkova prohlašuje, že jí byl vyplacen její podíl z dedictví po zesnulém otci Vojtechovi z Jivovice a z Chvalkova jejím bratrem Benešem a že nebude uplatnovat dalších majetnických nároku. Svedkové: Beneš z Komaric - s, Mikuláš z Brezí - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 254
Date: 1483,červen 9.
AbstractJindrich Prüschenck /ps. Prusthinckh, pozd. z Hardeku/ ze Stettenberka ciní s bratrími Vokem a Petrem z Rožmberka smlouvu o svém snatku s jejich sestrou Eliškou. Nevesta obdrží 600 uherských zlatých vena a 900 uherských zlatých obvenení. Celou sumu 1 500 zl. jí ženich pojistí na svém panství Helfenburku. Smlouva dále stanoví podmínky pro prípad Elišcina ovdovení. Jindrich Prüschenck ze Stettenberka - s. Svedkové: Zikmund, jeho bratr - s, Dobeš z Boskovic - s, Zikmund z Polheimu - s, Kašpar z Rogendorfu - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 255
Date: 1483,červenec 9.
AbstractMarinus Bartholomei de Camerino z poverení papeže Sixta IV. na základe buly "Sancte Cruciate" dává Petrovi z Rožmberka dispens k uzavrení snatku s Eliškou z Kravar, vdovou po Pertoldovi z Lipého, s níž je Petr ve ctvrtém stupni spríznen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 256
Date: 1483,červenec 30.
AbstractPetr z Rožmberka a Vilém z Pernštejna na Helfenštejne ciní smlouvu o Petrove snatku s Eliškou z Kravar, vdovou. Petr prohlašuje, že ji ponechá do stanovené doby ve vdovském stavu a že bude respektovat její vyznání. Dává jí proti 3 000 zl. uherských 6 000 zl. uherských obvenení. Dále smlouva stanoví vztah obou manželu k Elišciným podílum na panstvích Bzenec a Strážnice. Petr z Rožmberka - s, Vilém z Pernštejna, nejvyšší maršálek království ceského a nejvyšší komorník desk brnenského práva - s, Beneš z Veitmile, purkrabí karlštejnský a mincmistr na Horách Kutných, zprostredkovatel smlouvy - s /poškoz./. Svedkové: Ludvík z Weitmile - s /poškoz./, Jan Záhorka ze Zahoric - s, Vilém z Michnic - s /poškoz./, Jan z Letovic - s /poškoz./, Zikmund Válecký z Mirova, purkrabí krumlovský - s /zbytky/.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 258
Date: 1483,září 29.
AbstractBratri Jan, Alwig a Rudolf hr. ze Sulzu zplnomocnují Volfa Ortna, fojta z Mayenfeldu k uplatnování jejich nároku na dedictví po zesnulé Markéte, roz. hr. ze Sulzu, manželce Jirího sv. p. z Rötsunsu v cástce 1200 rýnských zlatých, obvenení Markétina. Svedkové: Alwig hrabe ze Sulzu, Oldrich sv. p. z Brandisu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 259
Date: 1484,duben 24.
AbstractBeneš z Borovnice potvrzuje, že prijal od svého bratra Linharta dedický podíl 100 kop grošu a kone. Bratr Linhart zaplatí dluh 40 kop grošu Oldrichovi ze Dvorce, purkrabímu na Velešíne. Beneš z Borovnice - s. Svedkové: Zikmund z Mirošovic, purkrabí na Novém Hrade - s, Oldrich z Dvorce, purkrabí na Velešíne - 0, Vilém z Michnic a v Svébozích - s, Mikuláš Šafrán z Veselí, sedením v Brezí - s, Jindrich z Pláne a v Stradove - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 259a
Date: 1484,srpen 26.
AbstractKrál Vladislav propouští Vokovi z Rožmberka a jeho bratrím jejich statky z manství do dedicného držení a povoluje jim uzavrít rodinnou smlouvu s Bohuslavem ze Švamberka.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 260
Date: 1484,prosinec 9.
AbstractVok a Petr z Rožmberka vstupují jménem svým i svých bratrí s odvoláním na privilegium krále Vladislava v dedický spolek s Bohuslavem ze Švamberka a jeho syny pro prípad vymrení Rožmberského rodu. Vok z Rožmberka - s, Petr z Rožmberka - s. Svedkové: Jan Zajíc z Hazmburka - s, Jaroslav ze Šternberka, Jindrich z Hradce, Jan ze Šellenberka, nejvyšší kanclér království ceského, Beneš z Waitmile /Veitmile/, purkrabí na Karlštejne a mincmistr na Horách Kutných - s, Depold z Lobkovic a na Chlumci.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 261
Date: 1486,květen 10.
AbstractProvinciál františkánského rádu v Cechách, na Morave a ve Slezsku Alexander z Javora prijímá Voka z Rožmberka, jeho manželku Markétu, roz. z Gutštejna a jejich deti do bratrstva rádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 262
Date: 1486,prosinec 2.
AbstractJan, opat benediktinského kláštera v Kladrubech, svedcí, že rodu Švamberku náleží odedávna právo cla v Boru a v Kurojedech.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 264
Date: 1486,prosinec 4.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje, že bratri Vok a Petr z Rožmberka platí nove vyhlášenou pomoc dobrovolne a nikoli podle práva a zarucuje, že tento plat nebude ani v budoucnosti pokládán za újmu na jejich svobodách a privilegiích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 263
Date: 1486,prosinec 4.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje, že bratri Vok a Petr z Rožmberka platí nove vyhlášenou pomoc dobrovolne a nikoli podle práva a zarucuje, že tento plat nebude ani v budoucnosti pokládán za újmu na jejich svobodách a privilegiích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 265
Date: 1486,prosinec 23.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje Vokovi z Rožmberka a jeho bratrum /Jindrichovi, Petrovi a Oldrichovi/ všechna privilegia, práva a svobody, jež Rožmberkové obdrželi od ceských králu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 266
Date: 1488,únor 17.
AbstractVilém /Pouzar z/ Michnic sjednává na radu Voka a Petra z Rožmberka snatek s Elenou, dcerou svobodného pána Jana z Weissendorfu, prostrednictvím jejího porucníka Volfganga svobodného pána z Gruenau. Nevesta obdrží 300 rýnských zlatých vena a výbavu v cene 50 zl. rýnských, ženich ji obvení 450 zl. rýnských a 50 zl. rýnských místo movitého majetku. Celý tento kapitál v úhrnné sume 800 zl. rýnských jí pojistí na svém panství Svetví. - Nevestin prípadný vdovský duchod má cinit 800 zl. Vilém Pouzar z Michnic - s. Svedkové: Herman Prech z Cestic - s, Jan Sokolík z Dubé, purkrabí rožmberský - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 267
Date: 1488,březen 29.
AbstractJaroslav a Zdislav bratri ze Šternberka postupují Bohuslavovi ze Švamberka a Burianovi z Gutenštejna právo platu z kláštera kladrubského, jež daroval císar Zikmund Janu Hanovcovi ze Švamberka a král Jirí prenesl na otce Jaroslavova a Zdislavova Zdenka ze Šternberka. Zároven odevzdávají nabyvatelum príslušné listiny. Jaroslav ze Šternberka - s, Zdislav ze Šternberka - s. Svedkové: Petr ze Šternberka - s, Ondrej z Opatovic, purkrabí na Konopišti - s, Aleš Radvan z Bedrce - s, Jan Opavský z Bezejovic - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 268
Date: 1488,duben 29.
AbstractJan Petr hrabe z Masachs se zavazuje k vyplácení 200 zl. rýnských svému zeti Matouši z Castelwargu /Kastelberg ?/ místo vena 2000 zl. rýnských pro dceru Klementinu, hrabenku z Werdenberku. Krome toho mu bude vyplácet 100 zl. rýnských ze svého duchodu, jejž dostává za úrad v Nollenburku od Zikmunda, arcivévody Rakouského.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 269
Date: 1488,červen 17.
AbstractBohuslav ze Švamberka ciní poslední vuli, jíž stanoví, že podle švamberského ustanovení o primogeniture prejde majetek na jeho syna Hynka nebo Jindricha. O tom mají rozhodnout po jeho smrti Vok a Petr z Rožmberka, Jan ze Švamberka, mistr prevorství ceského, Dobrohost z Ronšperka a Depolt z Lobkovic podle stavu Hynkovy nemoci. Kdyby se dedictví nemohl ujmout žádný z obou bratrí, uváží se ve správu švamberského majetku páni z Rožmberka. Správce se má postarat o výchovu Bohuslavových vnuku, synu Hynkových, zejména nejstaršího Kryštofa. Bohuslav ze Švamberka - s. Svedkové: Jošt z Pruku - s, Oldrich Smrcka z Mnichu - s.

Images1
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 270
Date: 1489,únor 15.
AbstractMartin, vikár františkánského rádu, prijímá jménem predstaveného rádu, Františka Samsona de Senis, bratry Voka, Petra a Oldricha z Rožmberka, jejich manželky Markétu, roz. z Gutenštejna a Alžbetu z Kravar a Vokovy syny Jana, Jindricha a Jošta do bratrstva rádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 271
Date: 1489,duben 2.
AbstractKrál Vladislav dává Zdenkovi z Rožmitálu právo svobodného kšaftování a dovoluje mu ustanovovat porucníky nad jeho majetkem i dedici.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 272
Date: 1489,listopad 21.
AbstractPetr Haugvic z Biskupic ciní se svými bratrími Hanušem a Hynkem smlouvu o rozdelení jejich veškerého majetku. Petr obdrží zámek Ostroh a tvrz Veletín se vším príslušenstvím. Dále stanoví vzájemná dedická a porucnická práva bratrí a odbytné pro sestru Maruši z Biskupic a pro neter, dceru zesnulého bratra Kašpara Haugvice. Petr Haugvic z Biskupic - s. Svedkové: Hanuš, kníže Ratiborský - s, Jan Belík z Kornic, hejtman horního Slezska - s, Friduš Herbort z Vladenína - s, Hynek Cornberk z Galovic /Komberk ?/ - s, Mikuláš Šilhan z Otmuta - s, Petr Manovský z Vekšic - s, Jakub z Kanderína, fojt koželský - s.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 273
Date: 1489,prosinec 4.
AbstractMestská rada a hejtmanství ve Vratislavi potvrzují prohlášení Margarety /Maruše?/ Haugvicové z Biskupic, že prijala od svých bratrí Petra, Hanuše a Hynka /Heinrich?/ svuj dedický podíl a nebude vuci nim uplatnovat dalších nároku.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 274
Date: 1490,prosinec 10.
AbstractJan ze sv. Medarda, opat cisterciáckého kláštera v Citeaux /u Dijonu/ v chalonské diecési a generál rádu, prijímá bratry Voka, Petra a Oldricha z Rožmberka a jejich manželky do bratrstva rádu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 275
Date: 1491,červenec 19.
AbstractKrál Vladislav potvrzuje dedickou smlouvu mezi Janem Zajícem z Hazmburka na Kosti, nejvyšším truksasem království ceského, Janem ze Šelenberka, nejvyšším kanclérem království ceského a Zdenkem z Rožmitálu na Blatné, uzavrenou mezi jejich rody.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1481 - 1490next >