useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondKřižovníci s červenou hvězdou - generalát a konvent, Praha (1233-1872)
Fonds > CZ-NA > RKr
< previousCharters1404 - 1418next >
Charter: 390
Date: po 15. červnu /1404/
Abstract/Pavel Korečník/ 1 vyznává, že má platit... 2 plebánu kostela svatého Štěpána /na Novém Městě pražském/ a jeho nástupcům /z domu a městiště vedle domu/ Pavla Žebráka (Mendicatoris)... 3 ve „Sviňské vsi“ 4 (in vico scofarum) /grošů/ ročního platu, osvobozeného od všech břemen městu, v termínech svatého Havla a svatého Jiří pod pokutou 1 groše každý týden, nezaplatí-li v termínu či do 8 dnů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 391
Date: 21. červen 1405
AbstractJan řečený Řevnický, měšťan berounský a ubrman ustanovený Fridrichem (Frickem), opatem zbraslavským, s konventem, a Zdeňkem, velmistrem špitálu, a jeho konventem, ustanovuje, že luh řečený „Na Lužku“ nepatří špitálu; na obecním pozemku proti Řevnicím při tomto lužku mají obě strany pást jehňata; luh zvaný „pák“ náleží špitálským; ostrov po starou mlýnskou strouhu je společný; obecní pozemek po špitálský les a cestu do Řitky nepatří obyvatelům Let; špitálští mají mít přívoz a zbraslavský opat a jeho lidé si nesmějí zřídit most bez dovolení mistra špitálu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 392
Date: 24. duben 1406
AbstractFridrich a Petr, bratři ze Všenor, vysvědčují, že velmistr křižovníků s /červenou/ hvězdou Zdeněk jménem svým a konventu jim vydal podle výroku Lacka /?/ z Kostelce, lovčího královských lesů, a... purkabího karlštejnského ve sporu o dědiny obou bratří vedeném před církevním soudem listinu na 30 kop grošů a hotově jim vyplatil 15 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 393
Date: /28. červen 1406/
AbstractMikuláš z Grodkova (Grothkaw), převor špitálu svatého Matěje ve Vratislavi, a všichni křižovníci ze Slezska, kteří se na svatého Jana shromáždili v kapitule, pověřují k jednání s velmistrem Zdeňkem mistra v Polsku (Polan) Jiřího, Petra, faráře v Boleslavicích (Tyllendorf), a Bartoloměje, komtura v Kluczborku (Cruczeburg), a žádají velmistra o pomoc, neboť mají velké dluhy a utrpěli velké škody na polích záplavami a uhynutím ovcí ve výši asi 500 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 394
Date: 22. září 1406
AbstractZbyněk, arcibiskup pražský, oznamuje duchovenstvu v hradeckém arcijáhenství bulu papeže Bonifáce IX. z 8. února 1398 1 (Řím u svatého Petra) o udělení 7 let a tolikéž „kvadragen“ odpustků těm, kteří přispějí na obnovu shořelého špitálu svatého Františka. Arcibiskup sám přidává 40 dní.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 395
Date: 1407
AbstractVavřinec soukeník, měšťan Většího Města pražského, a jeho manželka Kateřina vysvědčují, že jim velmistr Zdeněk, komtuři a konvent špitálu svatého Františka řádu křižovníků se souhlasem řádové kapituly prodali na dobu života jich obou ves Humenec se vším příslušenstvím a robotami, které mají konat poddaní v Hloubětíně, za 120 kop grošů pražských hotově vyplacených, a zavazují se zachovávat podmínky smlouvy. Statky této vsi leží mezi územím Hloubětína, Kyjí, Vysočan, Kbel a Satalic. Rukojmími jsou Jiří Jogel nožíř a Petr Teufel z Kamenice (Kemnicz) sídlem ve farnosti svatého Havla, měšťané Většího Města. Listinu sepsal veřejný notář Kříž, syn někdy Benedikta Hocha z Miličína.Svědkové: (zčásti nečitelné) Zikmund z Kaplice (?) kněz, Jan z Nupak notář, Všeslav z Jindřichovic, Augustin z Mohelnice (Myglicz) klerik a Drslav z „Sdenna“ (?) klerik z pražské diecése.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 396
Date: 5. duben 1407
AbstractVáclav, král římský a český, na žádost Petra, profesa řádu křižovníků s hvězdou špitálu u pat mostu pražského a plebána farního kostela svatého Jindřicha na Novém Městě pražském, připisuje a inkorpuje tomuto kostelu plat 30 kop grošů pražských, který pobíral z Nového Města Petrův předchůdce Rudlín a který po Rudlínově smrti prý připadl králi, a všechno své právo převádí na Petra a jeho nástupce; ti mají sloužit v kostele mše ke cti Panny Marie a zádušní mše za ty, za něž byly platy tvořící oněch 30 kop odkázány. Podkomořímu, purkmistru a úředníkům Nového Města nařizuje Petrovi ve vybírání platu nebránit a naopak jej v tom podporovat podle listiny s pečetí novoměstského rychtáře a přísežných, kterou na to měl Rudlín.Na plice vpravo: Ad mandatum domini regis W. patriarcha Anth. cancellarius.Na tergu: R Johannes Weyswasser.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 397
Date: 5. duben 1407
AbstractMichal ze Smolné (Smoln), hejtman knížete Konráda v místě řečený Ohren, zasedaje na soudu se svými přísedícími, vyznává, že Matěj Hůt může, kdyby neměl peníze nebo nechtěl platit, poukazovat na své platy písemné pohledávky, které předložil.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 398
Date: 31. květen 1407
AbstractFridrich (Fricek), opat zbraslavského kláštera, jménem svým a svého konventu slibuje zachovávat pod trestem 50 kop inserované rozhodnutí Jana Řevnického, měšťana berounského,1 rozhodčího ve sporu mezi poddanými zbraslavskými a poddanými křižovnického špitálu o louky v Řevnicích z 21. června 1405 Řevnice. Listinu sepsal veřejný notář Kříž, syn někdy Benedikta z Miličína.Svědkové: Jan řečený Otec (Ottecz) z Vodňan, Jan řečený Strýc (Stricz) z Předboře, Stibor z Dědibab na Bukolu, Habard z Přívor, Hynek z Stražkova.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 399
Date: 31. květen 1407
AbstractFridrich (Fricek), opat zbraslavského kláštera, jménem svým a svého konventu slibuje zachovávat pod trestem 50 kop inserované rozhodnutí Jana Řevnického, měšťana berounského, rozhodčího ve sporu mezi poddanými zbraslavskými a poddanými křižovnického špitálu o louky v Řevnicích z 21. června 1405 Řevnice. Listinu sepsal veřejný notář Kříž, syn někdy Benedikta z Miličína.Svědkové: Jan řečený Otec (Ottecz) z Vodňan, Jan řečený Strýc (Stricz) z Předboře, Stibor z Dědibab na Bukolu, Habard z Přívor, Hynek z Stražkova.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 400
Date: 18. červen 1407
AbstractVáclav, král římský a český, povoluje Zdeňkovi, mistru špitálu křižovníků s hvězdou u pat pražského mostu, koupit za peníze získané prodejem svých statků ve vsích Rousovice (Russowicz), Počeplice (?) (..s....li) a Hrádek jiné dědičné statky, platy a důchody v Českém království, a to do sumy 500 kop grošů pražských, a doživotně je vlastnit. Kdyby mu na to nestačily jeho prostředky, může k doplnění sumy použít peněz z darů zbožných osob. Po jeho smrti připadnou koupené statky a platy konventu a chudým ve špitále podle jeho ustanovení. Úředníkům zemských desk nařizuje takto koupené statky či důchody na požádání zapsat do desk.Na plice vpravo: Per. d. Conradum Subcamerarium Johannes de Bamberg.Na tergu: R Caspar de Lewbicz.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 401
Date: 5. srpen 1407
AbstractOldřich z Hamburka řečený Zajíc vysvědčuje, že prostřednictvím Václava, bývalého písaře desk zemských, uzavřel s mistrem Zdeňkem a konventem špitálu křižovníků s /červenou/ hvězdou smlouvu o meze na řece Vltavě mezi vsí Chvatěruby a křižovnickou vsí Kralupy /nad Vltavou/ o rybolov: Chvatěrubští mají lovit ryby od vytyčených mezníků dolů, Kralupští nahoru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 402
Date: 5. srpen 1407
AbstractOldřich z Hamburka řečený Zajíc vysvědčuje, že prostřednictvím Václava, bývalého písaře desk zemských, uzavřel s mistrem Zdeňkem a konventem špitálu křižovníků s /červenou/ hvězdou smlouvu o meze na řece Vltavě mezi vsí Chvatěruby a křižovnickou vsí Kralupy /nad Vltavou/ o rybolov: Chvatěrubští mají lovit ryby od vytyčených mezníků dolů, Kralupští nahoru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 403
Date: 30. říjen 1409
AbstractMikuláš Tichava, měšťan Nového Města pražského, vysvědčuje, že prodal převoru a konventu křižovníků s červenou hvězdou špitálu svatého Františka půl kopy ročního platu ze svého domu ležícího mezi domy Franka malíře a Jíry za pět kop grošů. Plat je splatný ve dvou splátkách na svatého Jiří a svatého Havla pod pokutou jednoho groše a hrozbou zástavy.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 404
Date: 21. prosinec 1409
AbstractVáclav, král římský a český, povoluje Petrovi, faráři u svatého Jindřicha na Novém Městě pražském, aby koupil roční plat 20 kop v náhradu toho, který novoměští měšťané vykoupili ze svých domů a za který byla sloužena mše k Panně Marii, na svobodných statcích a nařizuje písaři a místopísaři desk zemských, aby tento nový plat zapsali do desk zemských.Na plice vpravo: Ad mandatum domini regis Iacobus canonicus Pragensis.Na rubu nahoře: R Caspar de Lewbicz.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 405
Date: 13. duben 1410
AbstractJošt, markrabí braniborský a moravský, potvrzuje, že se s ním srovnali velmistr Zdeněk se svým konventem u paty mostu pražského a probošt Hradiště svatého Hypolita (Montis s. Ipoliti prope Snoymam) o židovské listy. Na plice vpravo: de man/da/to dni march/ionis/ Stephanus prothonotarius.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 406
Date: 24. březen 1411
AbstractKonrád, biskup olomoucký a podkomoří Českého království, kvituje mistra, špitál a konvent špitálu u paty pražského mostu po dobu života Anežky, vdovy po Jaroslavu z Meziříčí, z královské berně, poněvadž jí král Václav zapsal na berni tohoto špitálu na dobu života 100 kop.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 407
Date: 4. květen 1411
AbstractŠimon z Nymburka, licenciát práv, arcijáhen horšovský, rozsuzuje v posledním prodlouženém termínu spor nejvyššího mistra Zdeňka a konventu špitálu křižovníků s hvězdou u pat mostu v Praze a zvláště Maška, probošta Hradiště svatého Hypolita u Znojma (Snoymam) s rytířem Erasmem z Polanky, proti němuž prokurátor křižovníků, syndik Mikuláš z Prahy, předložil Mikuláši Czeiselmeisterovi, doktoru dekretů, arcijáhnu horšovskému a oficiálu pražského arcibiskupství, před nímž se projednával spor, inserovaný stížný libelus, že Erasmus odmítl na 3 po sobě následující léta odvádět proboštství svatého Hypolita po 2 měřicích pšenice, žita a ovsa (každý o 32 mázech) z desátků vybraných od lidí v Polánce, jako to činil dříve, a je tak proboštství dlužen 15 kop grošů pražských. Po vyslechnutí prokurátora Erasmova Jakuba (Jakobina) z Krnova a svědků (těch před plebánem kostela svatého Michala ve Znojmě Havlem, jehož tím pověřil spoluoficiál pražského arcibiskupství, doktor dekretů a kanovník olomouckého kostela Záviš ze Zap) rozhoduje Šimon z Nymburka, že Erasmus má napříště vybírat od lidí v Polánce desátky a proboštství z nich odvádět 6 výše uvedených měřic ročně; dále má zaplatit výlohy sporu, které ještě budou stanoveny.Svědkové: Václav Pullus (?), advokát, Slávek z Jarohněvic (Jarohnyewicz), Machuta z Hostivaře (Hostywarz) a Matěj Kozdras, prokurátoři konsistoře.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 408
Date: 9. říjen 1411
AbstractJan místorychtář, Jakub Blahutův purkmistr, a konšelé města Písku (Piescensis) vysvědčují, že Hanzlín, syn Kunclína Aychorna z Vrcovic (Wrczowicz), před nimi prodal Mikuláši řečenému Bušikvas (Bussiquas), kaplanu tamního farního kostela, 15 grošů stříbrných pražských ročního platu ze svého půllánu pole, všech luk patřících k této dědině a ze všeho svého majetku; plat má být odváděn na Obrácení svatého Pavla a na svatého Jakuba Většího, dokud by nebyl převeden na jiné městské statky, pod pokutou 4 grošů za každý promeškaný týden, braní zástav a jejich zastavení mezi křesťany nebo židy.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 409
Date: 19. duben 1412
AbstractVelmistr Jan a konvent křižovníků s /červenou/ hvězdou špitálu svatého Františka u paty pražského mostu, prodávají Pavlu tkalci (textori) zákupným právem svůj mlýn na Bílině pod vsí Kájovem za 18 kop grošů pražských. Pavel má platit ročně 28 strychů pšenice špitálu nebo hospodářům špitálu v Mostě, a bude-li mlýn zničen, má jej do tří let obnovit. Jinak připadne špitálu.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 410
Date: 14. červen 1412
AbstractJan Mohelnice (Müglicz), měšťan Většího Města pražského, majitel statků v Šešovicích, prodává Michalovi, vinaři z Libochovan, svou malou vinici ležící mezi jeho loukou a poli Prokopa, vesničana v Šešovicích, chmelnici pod touž vinicí s příkopem a vodou za půl kopy ročního platu a pusté městiště mezi domy zmíněného Prokopa a Míky za čtyři kopy grošů platu. Platy jsou splatné po 17 groších /!/ na svatého Jiří a svatého Havla.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 411
Date: 8. květen 1413
AbstractVelmistr Jan a konvent křižovníků s /červenou/ hvězdou svatého Františka u pat mostu v Praze prodávají se souhlasem řádové kapituly Jírovi a jeho dědicům purkrechtním právem Hronův /?/ dvůr ve vsi Sovolusky (Sobolusk) za 22 grošů ročního platu na svátek svatého Václava a další poplatky v naturáliích.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 412
Date: 24. červen 1413
AbstractPapež Jan XXIII. proboštu kostela u svatého Apolináře v Praze, aby na žádost krále Václava, mistra a bratří špitálu svatého Františka křižovníků s hvězdou u paty mostu v Praze řádu svatého Augustina znovu inkorpoval špitálu, poškozenému požáry a válkami, kostel svatého Petra na Poříčí na Novém Městě pražském, uvolněný v květnu smrtí rektora Jana ze Stříbra (Myza). Kostel inkorpoval špitálu již papež Bonifác IX. /listinou z 12. dubna 1397/, což však bylo zrušeno všeobecným Bonifácovým odvoláním inkorporací farních kostelů klášterům a špitálům /ze dne 22. prosince 1402/. Stálému vikáři má být s důchodů kostela vyhrazen odpovídající plat.Na plice vpravo: B. de Montis; VIII

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 413
Date: 12. prosinec 1413
AbstractOldřich ze Strašic, probošt kostela svatého Apolináře v Praze, inkorpuje špitálu svatého Františka ve smyslu inserovaného listu papeže Jana XXIII. z 24. června 14131 (Florencie) k žádosti velmistra Jana ze Zdenic (Sdenym) kostel svatého Petra na Poříčí se všemi právy a důchody. Listinu sepsal veřejný notář Jan Zúl, syn Ondřeje z Pelhřimova.Svědkové: Zikmund z Kaplice, plebán kostela v Dobřichovicích, Prokop Girglin, notář řečeného kláštera /!/, Jindřich z Kladrubec, Vilém ze Zdenic /?/ (Sdenym), Jan ze Stebna sídlem ve Stříbře (Myza), rytíři pražské diecése.

Images4
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 414
Date: 12. prosinec 1413
AbstractOldřich ze Strašic, probošt u svatého Apolináře, nařizuje ve smyslu inserované buly papeže Jana XXIII. z 24. června 1413, 1 (u svatého Antonína za hradbami florentskými) pražskému arcibiskupovi a jeho oficiálovi nebo vikáři pod trestem exkomunikace, aby uvedli Zikmunda Mikulášova z Kaplice (nebo jeho prokurátora) v držení kostela svatého Martina a Prokopa v Dobřichovicích, který papež Zikmundovi udělil po resignaci faráře Lidéře. Listinu sepsal veřejný notář Jan řečený Zúl, syn Ondřeje z Pelhřimova.Svědkové: Vilém, plebán kostela svatého Valentina v Praze, Matěj Kozdras, prokurátor pražské konsistoře, a Jan řečený Vlášek z Chomutova, klerik pražské diecése.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 415
Date: 16. květen 1416
AbstractMikuláš z Husi jinak z Čichtic, rozhodčí, na kterém se shodli 14. května velmistr Jan a konvent křižovníků z jedné strany a Jan Mohelnice (Müglizer), měšťan Starého Města a vlastník statku Šešovice, ze strany druhé, ustanovuje, aby Jan Mohelnice postoupil louku u Hloubětína vedle rybníka křižovníkům a ti mu platili ročně dvě kopy grošů. Svědkové: Mikuláš lékárník, Kříž řečený Křížek kramář, měšťan pražský, Prokop M. Jiřího z Prahy, notář mistra a konventu špitálu, Zikmund z Kaplice, rektor kostela v Čestlicích (Schessczicz), ..., ..., Mikuláš z Olešné, Jan ze Skryj (Skry), Jan ze Styewewsko (?), služebníci mistra špitálu Jana.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 416
Date: 3. červenec 1417
AbstractJan, velmistr, komtuři a konvent špitálu svatého Františka shromáždění v řádové kapitule ustanovují komturem špitálu svatého Václava na předměstí Mostu Havlíka z Černčic s povinností platit platy komoře řádové, odvádět ročně dva sudy piva a během čtyř let zbavit špitál dluhů.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 417
Date: 23. únor 1418
AbstractOndráček rychtář a přísežní konšelé Menšího Města pražského (Nove civitatis subcastro Pragensi) potvrzují k žádosti Jana, převora špitálu svatého Františka a faráře u svatého Štěpána na Novém Městě podle listu svých předchůdců z 9. října 1402, že Mikuláš a Václav Vnoh z Jenče, kteří měli ze svých dvorů a polí platit roční plat převorovi a konventu (Mikuláš 1 kopu 52 grošů, Václav 32 grošů) tyto platy vykoupili. Petr Novák /z Jenče/ a jeho dědici mají však platit převoru Janovi a konventu ročně půl třetí kopy a 6 grošů ve dvou termínech svatého Jiří a svatého Havla pod trestem 4 grošů z každé kopy a hrozbou zástavy statků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 418
Date: 3. březen 1418
AbstractVáclav, král římský a český, uděluje v léno dvůr v Kopistech (Kopicz) a plat sedm kop grošů na vsi Velebudice (Welben) náležející k hradu v Mostě Hanuši z Marchney a věnem jeho ženě Kateřině. Léno náleželo předtím Těmovi z Reisen a jeho bratru.Na plice vpravo: Ad mandatum domini regis domino Alberto de Coldicz refernte Iohannes de Bambergna rubu: R Caspar de Lewbicz.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 419
Date: 13. červen 1418
AbstractŠkopke, purkmistr, konšelé a přísežní města Žebráku vysvědčují, že jejich spoluměšťan Sazema řečený Sazek má platit mistru a konventu křižovnického špitálu v Praze ze svého domu ležícího mezi domy Kohlovým a Dušnerovým /?/ kopu ročního platu splatného o svatém Havlu a svatém Jiří pod pokutou 5 grošů a hrozbou zastavení jmění.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 420
Date: 28. říjen 1420
AbstractZikmund, král římský, uherský a český, zastavuje Zikmundovi řečenému Bolechovec (Bolohovec) z Pušperka tvrz Dobřichovice (Babrychowycz) náležející špitálu u mostu za 130 kop grošů českých a conto žoldu pro něj a 10 jízdných za 26 týdnů při hájení Pražského hradu a na úhradu 80 kop za utrpěné škody.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1404 - 1418next >