useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
FondKapucíni-provincialát a konvent, Praha (1364-1906)
Fonds > CZ-NA > RK
< previousCharters1364 - 1652next >
Charter: 1
Date: 10. duben 1364
AbstractAlbert, arcibiskup brémský, uděluje k žádosti Jana, správce kaple sv. Petra v Halberstadtu (in Vrbe Halberstadensi), věřícím, kteří kapli navštíví anebo přispějí na její stavbu, opravu nebo na podporu jejího správce, 40 dní odpustků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 2
Date: 23. duben 1372
AbstractAlbert, biskup halberstadtského (Halberstadensis) kostela, uděluje k žádosti Jana, správce kaple sv. Petra v Halberstadtu (in urbe Halberstadensi), věřícím, kteří kapli navštíví anebo přispějí na její stavbu, opravu nebo na podporu jejího správce, 40 dní odpustků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 3
Date: 3. srpen 1375
AbstractAlbert, biskup halberstadtského (Halberstadensis) kostela, potvrzuje darování půllánu orné půdy ve vsi Wiebeck (?) (Wybi) ve prospěch správce kaple sv. Petra u biskupského dvora, které učinil laik Konrád Mekelwelt. Donátor si vymínil po dobu života obdělávání polí za roční plat 6 měřic pšenice a 3 měřic ječmene na sv. Martina a měl být i s manželkou v kapli pochován a její správce měl od vydání listiny konati bohoslužby za všechny zemřelé, za rodiče donátorovi a po smrti za něj a jeho manželku, podle stanoveného pořádku.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 4
Date: 15. prosinec 1537
AbstractJindřich Firšic z Nabdína a na Zbraslavicích postupuje Adamovi a Pavlovi, nedílným bratřím Kaplířům ze Sulevic, dva listy krále Ludvíka na výplatu vsí Mlčechvost, Veltrus, Miřejovic a Podhořan s řekou Vltavou a jiným příslušenstvím.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 5
Date: 8. listopad 1568
AbstractMaximilián II., císař římský a král uherský a český, uděluje z moci moravského markraběte Janu Guldenerovi a jeho dědicům vladycký erb a povoluje jim psáti se "z Lobes".

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 6
Date: 16. červen 1602
AbstractZbyněk Berka z Dubé, arcibiskup pražký vysvědčuje, že posvětil kostel a oltář ke cti Boží, P. Marie, sv. Andělů a patronů Antonína a Františka a uložil v něm ostatky sv. Matouše, Václava, z šatu sv. Františka, Petronily a Ludmily a uděluje věřícím v tento den 1 rok a ve výroční 40 dní odpustků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 7
Date: 7. březen 1603
AbstractFilip Spinelus, arcibiskup colossenský a nuncius papeže Kimenta VIII. s mocí legáta, potvrzuje, že kapucíni pražského konventu smějí podle rozhodnutí Klimenta VIII. v zimní době sloužit oficium pod dolním kůrem svého kostela; neplatí to pro ostatní roční doby a v zimě pro nešpory a kompletář, o nedělích a svátcích při větším shromáždění věřících pro hodinky o jedné, třetí, šesté a deváté a konečně pro matutinum v noci Kristova narození a ve 3 dnech Svatého týdne, které se musí konat v horním chóru.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 8
Date: 26. listopad 1604
AbstractVavřinec z Brindisi, generální ministr OFMCap, vysvědčuje, že při jeho vizitaci ve Flandrech mu kvardián Damasus v Lüttichu daroval ostatky sv. Vavřince, které chtěl původně věnovat své vlasti Brindisi, potom se ale rozhodl poslat po Janu Křtiteli Mantuanovi menší část konventu vídeňskému a větší pražskému.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 9
Date: 9. duben 1605
AbstractJan Štěpán Ferrerius, biskup vercellský a nuncius papeže Lva XI. s mocí legáta, pghotvrzuje na žádost vicekomisaře OFMCap v Čechách, Rakousku a Štýrsku Matyáše Salodského a pražského konventu řádu pravost ostatků sv. Vavřince v klášteře uložených, a nařizuje je střežit a vystavovat. Inserovány: 1) listina kolínského arcibiskupa a lütyšského biskupa Arnošta, kterou potvrzuje donaci ostatků děkanem a kapitulou kostela sv. Petra v Lüttichu kapucínskému kvardiánu Damasu a jejich pravost, dat. 1.10. 1602, Lüttich. 2) List generálního ministra řádu Vavřince z Brindisi, jemuž Damasus ostatky věnoval, vysvědčující, že část poslal konventu pražskému a část konventu vídeňskému. dat. 26.11. 1604, Perugia.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 10
Date: 28. leden 1606
AbstractPapež Pius V. potvrzuje inserovaná statuta bratrstva Umučení P. Ježíše, ustanoveného při císařském dvoře v Praze, která byla schválena pražským arcibiskupem Zbyňkem, a uděluje jeho členům při vstupu do bratrstva a jiných příležitostech plnomocné odpustky.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 11
Date: 16. červenec 1606
AbstractKardinál František z Ditrichštejna, biskup olomoucký vysvědčuje, že posvětil kostel a oltář k poctě sv. Františka a uložil v něm ostatky sv. mučedníků Vavřince, Šebestiána, Kosmy, Damiana, Gervasia, Protasia, Ciriaca a Františka a uděluje věřícím v tento den rok a ve výroční při návštěvě kostela 100 dní odpustků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 12
Date: b.d. /po 9. červnu 1608/
AbstractGen. komisař česko-rakousko-moravské kap. provincie P. Jan Venetius podle fakulty udělené kterémukoliv provinciálovi papežem Řehořem XIII. 9.6. 1584 a rozšířené papežem Pavlem V. 9.6. 1608 uděluje právo osvobozující duše, za které byla sloužena mše, od trestu očisce menším oltářům v konventních kostelích v Praze, Vídni a Olomouci.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 13
Date: 29. březen 1609
AbstractJan Křtitel Civallus OFM, biskup nigropolský a sufragán olomoucký, vysvědčuje, že posvětil oltář ke cti P. Marie a uložil v něm ostatky sv. Anežky, Barbory, Korduly a Eklechy a uděluje věřícím v tento den rok a ve výročí 40 dní odpustků.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 14
Date: 29. duben 1609
AbstractVladislav Bukovský z Hustiřan se přiznává Kateřině Sedličanské v městě Litomyši a jejím dědicům k dluhu 150 kop gr. praž. a zavazuje se platit 9 kop ročního úroku v pololetních splátkách na sv. Havla a Jiří.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 15
Date: 21. březen 1625
AbstractKardinál František z Dietrichštejna, biskup olomoucký, povoluje olomouckým kapucínům pořádat každoročně na Velký pátek veřejné procesí flagelantů a jiných kajícníků.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 16
Date: 23. březen 1629
AbstractSv. kongregace de propaganda fide oznamuje Valeriánu Magni z Milána, členu kapucínského řádu, že je vyslán papežem Urbanem VIII. do Českého království, aby zde spolu s jinými, které určí prokurátor řádu, kázal se souhlasem ordináře evangelium.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 17
Date: 23. březen 1629
AbstractSv. kongregace de propaganda fide vydává dekret, jímž vysílá Valeriána Magni z Milána, člena kapucínského řádu, jako misionáře do Čech a Horního Německa. Nařizuje, aby mu generální prokurátor řádu, ustanovil za průvodce 1 laika a 2 kněze z členů řádu a činí další opatření ohledně cesty.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 18
Date: 5. září 1629
AbstractKardinál František z Ditrichštejna, biskup olomoucký, ustanovuje, aby v Loretě, kterou zřídil v Mikulově a zasvětil P. Marii, byl z kláštera kapucínů, který jí leží nejblíže, jmenován jeden klerik jako sakristián, který má spolu se světským sakristiánem dbát o čistotu, oltáře atd. Klášter má za to dostávat z Lorety vosk a svíce, mešní víno má být klášteru i Loretě dáváno z mikulovského biskupského zámku.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 20
Date: 16. březen 1632
AbstractFerdinand II., císař římský a král uherský a český vystavuje Zikmundu z Wolkensteinu a Rottenecku, dědičnému podkonímu a kraječi v Tyrolsku, obligaci na úrok od sv. Havla 1624 ve výši 7 162 zl. rýn. z částky 25 653 zl. 10 kr., kterou mu půjčil r. 1623 a která byla zatím vyrovnána.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 19
Date: 16. březen 1632
AbstractFerdinand II., císař římský a král uherský a český vystavuje Zikmundu z Wolkensteinu a Rottenecku, dědičnému podkonímu a kraječi v Tyrolsku, který mu zapůjčil 56 390 zl., obligaci na zbývající částku 25 653 zl. rýn. 10 kr. s 6% úrokem.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 21
Date: 18. březen 1633
AbstractKardinál Arnošt z Harrachu, arcibiskup pražský, vysvědčuje a potvrzuje, že P. Alexius Burgundský, kvardián kapucínského kláštera v Praze, za saského vpádu zůstal v Praze, kázal v kapucínském kostele a u sv. Tomáše na Malé Straně, udílel svátosti, vyučoval a pečoval o mládež v katolickém gymnasiu, hájil církevní majetek, zvláště arcibiskupské sídlo, před drancováním atd.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 22
Date: 8. srpen 1639
AbstractFerdinand III., císař římský a král uherský a český, vydává hr. Zikmundu z Wolkensteinu a Rottenecku, dědičnému podkonímu a kraječi v Tyrolsku, za to, že se zřekne všech nároků, plynoucích z vartenberské závěti a sekvestrace vartenberských statků za cís. Matyáše, obligaci na 80 000 zl. s 6% úrokem od 21.10. 1637; kapitál má být splacen po 40 000 z české komory a moravského rentovního úřadu.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 23
Date: 19. prosinec 1641
AbstractKardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu, arcibiskup pražský, povoluje provinciálu kapucínského řádu Samuelovi z Pilsenburku zřídit kapucínské hospice, případně konventy v Hradeci Králové, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi, Německém Brodě, Rokycanech, Sušici, Horšovském Týně aj.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 25
Date: 2. říjen 1643
AbstractPapež Urban VIII. na žádost provinciála kapucínského řádu v Čechách Ludvíka z Rosenhaimu, který obdržel tělo sv. Auratiana s dal je vystavit v kapucínském kostele v Českých Budějovicích, zakazuje komukoliv oddělit z jakéhokoliv důvodu část tohoto těla. Opis tohoto zákazu má být vyvěšen na vrata kostela.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 26
Date: 12. červenec 1644
AbstractVeřejný notář Jiří Peurbeckh vysvědčuje, že v jeho přítomnosti na hoře P. Marie Pomocné vedle kapucínské kaple předložil provinciál kapucínského řádu v Čechách, v Rakousku a na Moravě Ludvík z Rosenhaimu schránku s tělem sv. Auratiána spolu s listinou Jana Křtitele Altieri, kdysi biskupa camerinského a zástupce římského vikáře, z 1.7. 1643, (Řím), jíž se potvrzuje, že tělo bylo vyzdviženo z pohřebiště sv. Kalista na pokyn papeže Urbana VIII. a darováno provinciálu Ludvíkovi. Schránka byla otevřena a ostatky ověřeny Janem hr. ze Santellier, oficiálem pasovského biskupa Leopolda Viléma a opatem benediktinského kláštera v Niederaltaichu.

Images5
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 27
Date: 29. březen 1647
AbstractArnošt z Harrachu, arcibiskup pražský vysvědčuje, že kolem 7.7. (opraveno na 16.6., to znovu opraveno na 7.7.) 1602 vysvětil jeho předchůdce Zbyněk Berka kostel P. Marie Andělů na Hradčanech a ustanovil jako výroční den oktáv sv. Petra a Pavla.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 29
Date: 10. červenec 1651
AbstractJan Baltazar Vetter von der Lilie, Ferdinand Julius Zirckendorffer, zástupci města Olomouce a provinční ministr kapucínského řádu Michael Angelus ujednávají podmínky vybudování nového kláštera v městě.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 28
Date: 10. červenec (16)51
AbstractJan Baltazar Vetter von der Lilie, Ferdinand Julius Zirckendorffer, zástupci města Olomouce a provinční ministr kapucínského řádu Michael Angelus ujednávají podmínky vybudování nového kláštera v městě.

Images3
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 31
Date: 26. leden 1652
AbstractPurkmistr a všechny tři rady města Brna vysvědčují, že byl původní kapucínský klášter za obležení na příkaz velitele města zbořen a má být nyní na příhodnějším místě obnoven. Na stavbu kláštera mají být zbořeny domy hr. Magniho, Jana Kadaňského, Václava Senftenbergera, Josefa Jiřího Strumpfstrickera, Kryštofa Hofmanna, Matěje Kniepäutla, Šebestiána Fraunadera, Zachariáše Laussmana a Jindřicha Blankhana a plat z těchto domů byl (poněvadž jde o žebravý řád) zrušen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
Charter: 30
Date: 26. leden 1652
AbstractPurkmistr a všechny tři rady města Brna vysvědčují, že byl původní kapucínský klášter za obležení na příkaz velitele města zbořen a má být nyní na příhodnějším místě obnoven. Na stavbu kláštera mají být zbořeny domy hr. Magniho, Jana Kadaňského, Václava Senftenbergera, Josefa Jiřího Strumpfstrickera, Kryštofa Hofmanna, Matěje Kniepäutla, Šebestiána Fraunadera, Zachariáše Laussmana a Jindřicha Blankhana a plat z těchto domů byl (poněvadž jde o žebravý řád) zrušen.

Images2
Full textno
 
Add bookmark
Edit charter (old editor)
< previousCharters1364 - 1652next >