useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Theiner, Augustin: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis, 1861 (Google data)  CCCXCIX.
Signature:  CCCXCIX.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCCXCIX. , S. 268
 

ed.
Current repository
Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCCXCIX. , S. 268

  Graphics: 
  x

  CCCXCIX.

  Venetis, ne a Guidone comite de Montefeltro, qui civita- tem et salinas Cerviae invaserat, salem emant. Reg. An. I. ep. 21. Tom. II. fol. 3.

  Martinus episcopus etc. Dilectis filiis ... Duci et Communi Venetorum, salutem etc. Dum sincere devotionis zelum et fidei sohde puritatem, quibus

  MARTINUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1281. 253

  civitas vestra inter ceteras urbis Italie clarere erga Komanam ecclesiam consuevit, sedula meditatione pensamus, et laudabilium operum studia, que illius beneplacitis se coaptans, in eius obsequiis vigilanter exercuit, attenta consideratione metimur, mirandum non immerito nobis occurrit, si quod de vobis nuper accepimus, veritas comitetur. Intelleximus etenim, quod vos non attendentes, quod Guido de Mon- tefeltro utpote proprie salutis immemor et in re- probum sensum datus, nos et predictam ecclesiam, statum Romaniole, que ipsius ecclesie speciaiis existit, diris afflictionibus opprimendo et sevis af- fligendo pressuris, multimodis lacessivit iniuriis, et offensis gravibus provocavit, nec advertentes, quod idem Guido ad Civitatem Cervie ad eandem spe- ctantem ecclesiam temerarias et occupatrices ma- nus extendens, eamque nequiter detinens occupa- tam, salem, qui in illa et territorio ipsius percipitur, et plene ad eandem spectat ecclesiam, intenditis emere ab eodem, non descutiendo debita conside- rationis indagine, quod tam violento tamque teme- rario detentori vendere non licet, seu alias alienare quomodolibet dictum salem, quodque vos rem ec- clesiasticam, sollempnitate debita non servata, ma- xime a non domino emendo scienter, et penis legalibus super prohibita rerum ecclesiasticarum alienatione statutis, et indevotionis, infamie ac periculis exponatis animarum. Ideo Universitatem vestram monemus, rogamus et hortamur attente, per apostohca vobis nichilominus scripta mandantes, quatinus vos tanquam viri discretione ac pruden- tia prediti, premissis omnibus vigih meditatione pensatis, ad emptionem huiusmodi procedere nul- latenus presumatis, quin immo ab iUa penitus ab- stinentes, nuUum eidem Guidoni utpote ipsius ec- clesie indevoto et persecutori notorio, aut eius comphcibus vel fautoribus in hoc vel ahas contra devotos eiusdem ecclesie favorem, consilium vel auxilium impendatis; sed eius potius pravis actibus ausibusque nephariis resistere procuretis, ut exinde vestra devotio possit non immerito commendari. Licet autem rei ecclesiastice ahenatio presumpta taliter satis ipso iure viribus vacuetur, nos tamen, ut nulli circa hoc tergiversationi sit locus, quicquid de sale predicto attemptari contigerit contra pre- sentis inhibitionis nostre tenorem, exnunc irritum decernimus et inane omnique carere robore firmi- tatis. Datum apud Urbemveterem xim. Kal. Iunii, Pontificatus nostri anno primo.

  cccc.

  Rectoribus Romandiolae, ut tempore hiemis numerum militum exercitus eccleBiae diminuant. Reg. An. I. ep. 66. Tom. ll.fol. 11.

  Mahtinus episcopus etc. Dilectis fihis Magi- stro Guillehno Duranti Capellano nostro, decano Carnotensi, Vicario in spirituahbus, et Nobih viro

  Iohanni de Epa Rectori provincie Romaniole, sa- lutem etc. Cum secundum varietateni temporis in imminentibus negotiis provincie Romaniole sit ac- curatius providendum, considerantes, quod hostes Romane ecclesie in eadem provincia propter su- pervenientis yemis intemperiem non possent sine fidehum magno incommodo per compositum exerci- tum impugnari, ut eis, quos dei timor a malo non revocat, non desit continua vexatio discipline, quod- que fideles ecclesie in ipsis partibus possint ab eorum incursibus salubriter preservari, volumus et presentium vobis auctoritate mandamus, quatinus cum Venerabih fratre nostro ... Archiepiscopo Ra- vennate, ac dilectis fihis Nobihbus viris Tadeo Comite Montisfiltri et Urbini, et Balduino de Supi- no dehberatione prehabita dihgenti, de Galhcis et Campanis ac ahis quibuscunque ecclesie Romane fidehbus et expertis iUam quantitatem militum et equitum, quorum quihbet tres vel duos equos ad minus habeat, sub congruis stipendhs conducere procuretis, per quos posset dictorum hostium ob- stinata superbia conteri, et eorumdem fidehum loca et bona in statu securo et pacifico preservari, h- centiatis ahis stipendiariis, quos ad presens non videritis necessarios ad stipendia ecclesie retinere, Proviso attentius, quod Ulam adhibeatis circa pre- dictum negotium, quod totum circumspectioni ve- stre committimus, oportunam dihgentiam et cau- telam, quod nichil de contingentibus in eo, quod ad utilem et fehcem prosecutionem ipsius negotii pertineat, omittatur. Datum apud Urbemveterem vi. Non. Octobris, Pontificatus nostri anno primo.

  CCCCL

  Citadinu8 Urbevetanus auditor et iudex generalis causarum criminalium pro Tuscia constituitur. Reg. An. I. ep. 85. Tom. U. fol. 15.

  Maetinus episcopus etc. Dilecto fiho Citadino civi Urbevetano, Iudici, salutem etc. Inter multi- phces curas et soUicitudines, que pro temporis quahtate animo nostro se ingerunt, iUam non mo- dicam reputamus, qua provocantibus de Terra ec- clesie ad sedem apostohcam, in singuhs casibus, ut iustitiam invenire valeant, providetur. Cum itaque nonnunquam contingat a Rectoribus, qui sunt per sedem apostohcam deputati ad regimen terrarum, que Romane ecclesie quoad spirituaha et temporaha sunt subiecte, necnon et ahis Rectoribus locorum singularum ipsarum terrarum super sententiis et processibus causarum criminahum, de quibus est personis ecclesiasticis a canone cognitio interdicta, ad sedem appellari eandem, ac appeUationes hu- iusmodi ex defectu Iudicis competentis plus debito prorogari, propter quod plerumque crimina rema- nent impunita, et oppressorum innocentia interdum longioribus afficitur laboribus et expensis: volentes super hoc de oportuno remedio providere, te, de

  254 MARTINUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1281.

  cuius fidei puritate ac devotionis constantia plenam in domino fiduciam obtinemus, super huiusmodi appellationibus apud sedem apostolicam, quamdiu in Urbeveteri moram trahet, audiendis et fine de- bito terminandis, auditorem et Iudicem usque ad nostrum beneplacitum constituimus generalem, tibi per apostohca scripta mandantes, quatinus in hiis habens pre ocuhs solum deum, sic fidehter et sa- pienter iniunctum tibi ministerium exequaris, quod in die districti examinis dignam deo reddere valeas rationem, et nostram et apostohce sedis gratiam promereri. Datum apud Urbemveterem v. Non. Octobris, Pontificatus nostri anno primo.

  ccccn.

  Venetis, ut cum comite de Montefeltro et Cerviensibus omnem contractum de emendo sale cum iisdem initum rescindant. Beg. An. I. ep. 89. Tom. II. fol. 15.

  Martinus episcopus etc. Dilectis fihis Duci, Consiho et Communi Venetorum, salutem etc. Pri- dem vobis sub certa forma per nostras htteras de- disse meminimus in mandatis, ut vos tanquam filii ab antiquo in fide ecclesie radicati, et discretione ac prudentia prediti, pensato, quahter Guido de Montefeltro, utpote proprie salutis immemor, et in reprobum sensum datus, nos et Romanam ec- clesiam, statum Romaniole, que ipsius ecclesie spe- ciahs existit, diris afihctionibus opprimendo et suis affhgendo pressuris, multimodis lacessivit iniurhs et offensis gravibus provocavit, quahter etiam ad Civitatem Cervie ad eandem spectantem ecclesiam temerarias et occupatrices manus extendens, eam detinet occupatam, ad emptionem sahs, qui in ipsa Civitate et territorio eius percipitur, cum tam vio- lento tamque temerario detentore, tanquam non domino rei, nuUatenus presumeretis procedere, quinimmo ab illa penitus abstinentes, nuUum eidem tanquam ipsius ecclesie indevoto et persecutori notorio, aut eius comphcibus vel fautoribus in hoc vel ahas contra devotos eiusdem ecclesie prebeatis auxihum, consihum vel favorem. Et hcet rei ec- clesiastice ahenatio presumpta tahter ipso iure vi- ribus vacuetur, nos tamen, ut nulh circa hoc tergi- versationi locus existeret, quicquid de sale predicto attemptari contingeret contra inhibitionis nostre tenorem, extunc, vel si esset attemptatum, decrevimus irritum et inane, omnique carere robore firmitatis: et quamvis huiusmodi mandatis nostris, sicut per responsivas vestras tunc nobis htteras intimastis, tamquam devotionis fihi vos obtuleritis promptis affectibus obedire, de quo vestram devotionem in domino commendamus, nuper tamen accepimus, quod dicti Guido et Cervienses pro se ac suis com- phcibus pro dicto sale a vobis habere nituntur non modicam pecunie quantitatem, propter quod favori suo accresceret, et vos excommunicationis (sic) et ahos processus in eum et fautores ipsius auctoritate

  apostohca promulgatos possetis non immerito for- midare. Quare cum vos non deceat vestram et Civitatis vestre famam et devotionem, qua consue- vistis erga Romanam ecclesiam prepollere, ex com- mercio tam dampnabih offuscare, Universitatem vestram rogamus attentius et hortamur, vobis ni- chilominus firmiter precipiendo mandantes, quatinus omnem contractum occasione sahs, seu quacunque alia causa obhgationem seu confederationem inter vos et dictum Guidonem habitos, seu etiam Cer- vienses, dissolventes, predictam pecuniam nullatenus ei solvere presumatis, nec ahas dare sibi eiusque fautoribus auxihum vel favorem: ahoquin, quantum- cunque vos et Civitatem vestram in domino caritatis brachhs amplexemur, non intendentes id equanimiter sustinere, contra vos procederemus, prout iustitia suaderet. Datum apud Urbemveterem quarto Ka- lendas Novembris, Pontificatus nostri anno primo.

  ccccni.

  Rectori Anconitano, ut ab fidelibus Marchiae tallias pro centum dumtaxat equitibus loco ducentorum exigat. Beg. An. I. ep. 82. Tom. II. fol. 15.

  Martinus episcopus etc. Dilecto filio Nobih viro Ameho de Augoto, Marchie Anconitane Re- ctori, salutem etc. Auditis et inteUectis, que nuper tuis htteris intimasti super eo, quod homines com- misse tibi provincie ad turbationes et discordias facile dilabuntur, pro commisso tibi regimine fa- vorabihus exercendo usque ad hec tempora ducen- tos equites tenuisti ad stipendia talliarum, que ab hominibus terrarum ipsius provincie consueverunt exigi et haberi, eisdem hominibus asserentibus se in solutione huiusmodi taUiarum pro ducentis equi- tibus se gravatos, ex eo quod nisi pro centum dumtaxat asserunt se teneri, propter quod nonnuUis eorum appeUantibus, ahquibus vero per aha diversa conamina contradicentibus obedire, petiisti, utrum ducentos vel centum equites tenere debeas, per htteras nostras nostrum beneplacitum aperiri. Nos itaque devotioni tue taliter respondemus, quod cum benignitatem ac honestatem apostohce sedis non deceat subditos suos, quando non est necessitas, fatigare laboribus et expensis, volumus et presen- tium tibi tenore mandamus, quatinus consideratis diligenter honore Romane ecclesie ac bono statu provincie supradicte, eosdem homines a superfluis talharum et aharum expensarum oneribus stu- deas preservare. Cum autem fuerit oportunum, in hoc nolumus determinare stipendiariorum ahquam quan titatem, sed pro eis huiusmodi taUias, prout necessitas imminet, exigas et recipias ab eisdem. Datum apud Urbemveterem sexto Idus Decembris, Pontificatus nostri anno primo.

  Eidem: per thesaurarium nostrum extitit in- timatum, quod proventus Camere nostre non suffi- ciant ad tuas expensas et ahas oportunas etc.

  MARTINUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1282. 255

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.