useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Theiner, Augustin: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis, 1861 (Google data)  CCCCLXXI.
Signature:  CCCCLXXI.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCCCLXXI. , S. 322
 

ed.
Current repository
Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCCCLXXI. , S. 322

  Graphics: 
  x

  CCCCLXXI.

  Esculanis, ne aliquod praeiudicium, quod pontificem quo- ad vixerit, in potestatem elegerunt, ipsis postea generetur. Reg. An. III. ep. 62. Tom. II. fol. 11.

  Nicolaus episcopus etc. Dilectis filiis Consilio et Communi Esculanis, salutem etc. Ad Civitatem Esculanam, in qua nostre nativitatis originem tra- ximus, habentes magne dilectionis affectum, ut eius incole, quorum status difiidentibus adinvicem animis fluctuabat, statu pacifico fruerentur et pacis opulentia letarentur, ipsius Civitatis regimen de apostohce plenitudine potestatis assumpsimus hac- tenus gubernandum, nolentes, ut tunc aperte pre- diximus, quod ex assumptione dicti regiminis per nos facta generaretur vobis preiudicium ahquod vel gravamen. Vos autem gerentes ad nos fihahs devotionis affectum, ac attendentes, quod in hoc non commodum proprium, sed potius vestrum di- cteque Civitatis profectum et exaltationis votis fer- ventibus procurabamus augmentum, nobis Potesta- riam Civitatis eiusdem, quoad vixerimus, prout ad vos spectabat, unanimiter commisistis: quam, ut inter vos caritas vigeret unanimis, perseveraret pax stabihs, duximus acceptandam. Ne igitur ex, premissis hbertatdbus vestris in ahquo derogetur, volumus, quod pro eo, quod, sicut predicitur, re- gimen ipsum assumpsimus et potestariam nobis commisistis eandem, quando Potestatem sive Re- ctorem imposterum possitis ehgere, sicut prius id vobis competere noscebatur, nuUum vobis preiu- dicium generetur. Datum Rome apud Sanctam Ma- riam Maiorem xil Kalendas Aprihs, anno tertio.

  ccccLxm

  Fanensibus consulatum et omnia privilegia ab Innocen- tio III. Gregorio LX. et Urbano IV. concessa confirmantur. Reg. An. IJL ep. 57. Tom. II. fol. 10.

  Nicolaus episcopus etc. Dilectis filiis... Po- testati et Communi Fanensibus, salutem etc. Qui zelo devotionis accensi et proprios actus dirigen- tes ad bonum, deum et Romanam ecclesiam de- bito studio reverentur, sedem apostohcam merito sibi constituunt propitiam et favorabilem adiutri- cem. Hec enim devotos fihos materna benignitate complectitur, huius affectus exuberans pai-it in eis profectuum ubertatem, huic matri cum nati deser- viunt, serviendo regnare noscuntur, et hanc pro- fecto si devotio fihahs honorat, multiphcatur honor

  NICOLAUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1290. 307

  in filiis, eisque per eam grandia premia compen- implere, ac singulis decenniis iuramenta fidelitatis

  santur. In vobis igitur, quos nobis et eidem ec- et observantie premissorum universaliter innovare,

  clesie constanter et fideliter adherere speramus, auctoritate sedis apostofice in omnibus semper

  quamplurimum delectati statum vestrum augeri salva. Feficis insuper recordationis Grregorius pa-

  cupimus felicibus incrementis, et a quarumfibet pa "Vilil., predecessor noster, concessionem Comi-

  turbationum fluctuationibus preservari. Si quando tatus Fanensis cum iuribus et pertinentiis suis, ab

  vero vos quavis adversitate vexari conspicimus, eodem Innocentio predecessore fiberafitate pia et

  vexationem huiusmodi vobiscum paterna compas- provida vobis factam, Civitati vestre in devotione

  sione partimur. Pater enim filiorum precipue sentit ecclesie persistenti per suas duxit litteras confir-

  incendia et eundem illorum detrimenta contingunt: mandam. Nos itaque vestris postulationibus incli-

  quapropter intendimus sic vobis apostolici favoris nati, quod ab eodem Innocentio predecessore nostro

  adesse presidiis, ut eo potius apud eandem eccle- provide factum extitit super hiis, ratum et firmum

  siam titulus vestre sinceritatis eniteat, quo ipsam habentes, id vobis in prefate sedis devotione per-

  inveneritis magis propitiam et benignam. Sane sistentibus ad instar eiusdem Gregorii, et pie me-

  petitio vestra nobis exhibita continebat, quod du- morie Urbani pape 1111. predecessoris nostri au-

  dum felicis recordationis Innocentio pape tertio, ctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti

  predecessori nostro, per specialem procuratorem et patrocinio communimus. Nulli ergo etc. nostre con-

  nuntium promisistis, quod tam vos quam omnes firmationis etc. Datum Rome apud Sanctam Ma-

  qui erant de districtu vestro sibi et successoribus riam Maiorem x. Kal. Aprifis, Pont nfi anno in. suis Romanis pontificibus, et ecclesie Romane fide-

  litatem curaretis universaliter exhiberi, expeditio- CCCCLXXLIL

  nem et parlamentum, pacem et guerram ad man- Rectori Marchiae Anconitanae, ne in nobilium terris com-

  datum ipsius, et legatorum ac nuntiorum suorum munantias in eorum praeiudicium fieri permittat.

  per totam Marchiam bona fide, iuxta proprias fa- Be9- An- m eP- 121 • Tom- u- foL 2L

  cultates vestris expensis facere sine fraude, appel- Nicolaus episcopus etc. Dilecto fifio Nobili

  lationibus ad eum vel legatos aut nuntios suos viro... Marchie Anconitane Rectori, salutem etc.

  legitime interpositis, debita veneratione deferre, Circa illa te convenit esse solficitum, per que

  procurationes ydoneas sibi et legatis ac nuntiis provincia tuo commissa regimini, subductis impe-

  eisdem impendere. Pro annuo quoque censu quin- dimentis quibuslibet, statu letetur prospero et tran-

  quaginta libras usuafis monete: medietatem videli- quillo. Nuper siquidem ad nostrum pervenit audi-

  cet pro Civitate vestra, refiquam vero pro eius tum, quod nonnulli eiusdem provincie suis finibus

  districtu, vel si mallet idem predecessor, novem non contenti, et quasi ad scandalum patrie aspi-

  denarios pro uno quoque fumante, exceptis Clericis, rantes, communantias in terris Nobifium ipsius

  Militibus et Iudicibus, Advocatis, Tabellionibus et patrie facere moliuntur, in predictorum Nobifium

  hiis, qui nullas possessiones habebant, qui prestare non modicum preiudicium et gravamen. Quocirca

  non consueverant affictum, solvere annuatim, quem discretioni tue per apostolica scripta districte pre-

  videficet censum ad Cameram Romani pontifi- cipiendo mandamus, quatenus huiusmodi commu-

  cis deferre propriis sumptibus debueritis. Postula- nantias, cum per eas possit de facili provincia

  stis insuper, ut vobis Consulatum cum sua iuris- eadem perturbari, aliquatenus fieri non permittas

  dictione confirmare auctoritate apostolica dignare- absque sedis apostolice speciali licentia et man-

  mur, salvis universis demaniis, que semper in dato. Datum Rome apud Sanctam Mariam Maio-

  ipsius predecessoris et successorum suorum dispo- rem Nonis Maii, Pont nostri anno tertio. sitione libere permanerent. Licet autem maiora

  consuevissetis aliis Romanis pontificibus exhibere, CCCCLX.XIV.

  tamen idem predecessor huiusmodi promissionem Fidelibus castri de Aricia Albanen. dioecesis, ne propter

  factam sibi ex parte vestra de fratrum suorum delicta ab extraneis in eorum terra commissa a senatore

  consifio duxit liberaliter acceptandam, ita quod Urbis mulcta pecuniaria puniri possint. Eeg. An. Ul.

  omnes Consules et Potestates, qui in vestra Civi- 173' Tom- 11 f°1' ^0'

  tate forent pro tempore, Romano pontifici et ec- Nicolaus episcopus etc. Dilectis filiis homini-

  clesie Romane iuramento fidelitatis tenerentur as- bus Castri de Ariccia Albanensis diocesis, ecclesie

  tricti. Recepit quoque vos idem predecessor sub Romane Vassallis, salutem etc. Ex parte vestra fuit

  sua et sedis eiusdem protectione, ac predictum propositum coram nobis, quod statutum habetur in

  Consulatum cum iurisdictione tam in criminalibus Urbe, ut hominibus cuiuscumque Castri consisten-

  quam in civilibus vobis auctoritate apostolica con- tis in ipsius Urbis districtu pro maleficiis in Castro

  firmavit, volens, ut vos et successores vestri sibi ipso, vel eius territorio perpetratis pena pecuniaria

  et successoribus suis curaretis universa, que pre- per eiusdem Urbis Senatores infligitur, et exigi-

  scripta sunt et proinissa, fideliter et efficaciter ad- tur ab eisdem: cuius siquidem occasione statuti eis-

  39*

  308 NICOLAUS PP. IV. NNO CHRISTI 1290.

  dem hominibus et terre ipsorum, quamquam ipsi vel eorum aliqui huiusmodi maleficia non commit- tant, iniurie ac molestie multiplices inferuntur, et nichilominus a predictis Senatoribus tali occasione pena pecuniaria ipsis imponitur, et per eos illa vel eorum ministros et officiales ab ipsis exigitur, et etiam extorquetur: cuius siquidem statuti pretextu Senatores et officiales predicti vos pluries aggravant et affligunt, quamquam per vos vel vestrum aliquem maleficia huiusmodi minime committantur, propter quod apostolice provisionis remedium imploratis. Nos enim attendentes, quod indignum existit et con- trarium, ut vos propter aliorum delictum taliter pu- mamini, vestris supphcationibus inclinati, ne de ce- tero a vobis vel aliquo vestrum pro quovis delicto ab aliis vel alio commisso, quod vobis inpingi non valeat, per eosdem Senatores vel officiales seu mi- nistros eorum aliqua pena etiam pecuniaria impo- natur vel etiam exigatur, auctoritate presentium districtius inhibemus. Nulli ergo etc. nostre inhibi- tionis etc. Datum Rome apud Sanctam Mariam Ma- iorem VL Idus Maii, Pont. nostri anno tertio.

  ccccxxv.

  Rectori MarcHae Anconitanae, moneat incolas Marchiae et Massae Trabariae, nt Callensibus pro construenda eorum civitate opportunum auxilium praestent. Reg. An. III. ep. 184. Tom. II. fol. 32.

  Nicolaus episcopus etc. Dilecto filio nobili viro Iohanni de Calumpna Marchie Anconitane Eectori, salutem etc. Dudum ut Civitas Callensis in plano Sancti Angefi, prout ordinatum extitit, auctore do- mino, construatur, voluimus et tibi inter alia no- stris dedimus Htteris in mandatis, ut ad huiusmodi opus portarum et murorum construendorum in Ci- vitate Sancti Angeli papalis consumandum procu- rares prudenter, quod ab hominibus Marchie, Masse Trabarie, ac etiam Civitatis Eugubii et Castri Saxi- ferrati civibus Callensibus, nunc eiusdem Sancti An- geli papalis aliquod subsidium prestaretur. Quia vero cordi nobis est, ut predictum opus celerius et commodius perfici valeat, discretioni tue iterato per apostolica scripta mandamus, quatenus a pre- dictis hominibus Marchie et Masse Trabarie, ac etiam Civitatis Eugubii et Castri Saxiferrati iuxta possibihtatem uniuscuiusque huiusmodi subsidium secundum tue discretionis arbitrium facias exhi- beri, ita tamen quod ahquis in exhibendo huius- modi subsidium nimium non gravetur. Datum Rome apud S. Mariam Maiorem n. Idus Maii, anno tertio.

  ccccxxn.

  Populo civitatis novae Sancti Angeh' Papalis conceditur, ut potestatem etc. sibi ebgere possint. Reg. An. III. ep. 185. Tom. U. fol. 32.

  Nicolaus episcopus etc. Dilectis fihis populo Civitatis Nove Sancti Angeli papahs, salutem etc.

  Merita vestre devotionis exposcunt, ut petitionibus vestris favorabihter annuamus. Vestris itaque sup- plicationibus inchnati presentium vobis auctoritate concedimus, ut hceat vobis annis singuhs perso- nam ydoneam ecclesie Roinane fidelem et devo- tam in Potestatem seu Rectorem ehgere, per quam Civitas ipsa ad laudem dei et devotionem ecclesie predicte valeat salubriter gubernari, Iure Romane ecclesie semper salvo. Datum Rome apud Sanctam Mariam Maiorem H. Idus Maii, anno tertio.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.