useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Theiner, Augustin: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis, 1861 (Google data)  CCXL.
Signature:  CCXL.

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCXL. , S. 146
 

ed.
Current repository
Codex Diplomaticus Dominii Temporalis S. Sedis - Recueil de Documents pour servir à l'histoire du gouvernement temporel des états du saint-siège - Extraits des Archives du Vatican, Nr. CCXL. , S. 146

  Graphics: 
  x

  CCXL.

  Viterbiensibus pontifex de ipsorum submissione gratulatur, omnium eorum excessuum poenas remittit, et connrmat onmia iura et privilegia. Reg. An. IX. ep. 209. Tom. U. fol. 144.

  Innocentius episcopus etc. Dilectis filiis ... Potestati, Consilio et Communi Viterbiensibus, sa- lutem etc. Non est in iusto malorum vindice lan- guentis censure notanda mollities, sed prudenter subveniens maioruni sanandis morborum pestibus caritas commendanda, quotiens digno penitentie fructu redhnite commissum circa eos, qui ab hn- pietate conversi desinunt esse, quod fuerant, mi- sericordia superxaltans iudicium zelum cohibet di- scipline. Sane hcet adversus eos, qui rupto fidei federe, quo sedi apostohce tenebantur, persecuto- ribus ecclesie in instanti turbatione nequiter adhe- serunt, sic esse proponamus in castigando severi, quod ad illos de misericordia nostrorum viscerum lenitate aliqua dispendiose dispensationis gratia non procedat, que posteris in similibus impunita- tis fiduciam prebeat, vel incentivum pariat dehn- quendi: utile tamen et necessarium Civitatis vestre reformationi pacifice, ac communibus eiusdem pro- fectibus visum fuerit, ut ad roborandum pacis bo- num, quod inter vos et concives vestvos hactenus exules, quos a communione Civitatis eiusdem inimici hominis malignitas sequestrarat, iuxta cordis nostri votum et paternum nostre intentionis affectum, do- mino perficiente, provenit, rigor, quem in pertina- cem resistentiam apostohca iustitia tetenderat, pie- tatis consiho molliretur.

  In hoc quidem formam ilhus, cuius vicem in terris hcet immeriti gerimus, non solum inrepre- hensibihter, sed etiam commendabihter imitamur, qui super malo pene, quod iuste cogitat peccan- tibus infligendum, severitatem animadversionis in clementiam miserationis immutat, si humihter ilh ad penitentiam recogitent malum culpe. Nos itaque pro certo sperantes, quod membra vestra, que ah- quando inhibuistis iniquitatis arma peccato, exhi- bebitis de cetero arma iustitie per fidei et fideh- tatis constantiam Romane ecclesie matri vestre, ac potius eligentes de misericordia, per quam rein- tegrationi vestre consuhtur, causationes perpeti plu- rimorum, quam severitatis exhibere constantiam, que terrorem incurreret ausibus et pernitiosum in- ferret impunitatis exemplum, latam interdum ex- cessibus vestris viam parans, ecce vos expansis recepimus letanter amplexibus ad communionem ecclesie hilariter revertentes, et in recollectionem vestram amplum paterne gratie sinum pandinius, claudi humihter redeuntibus nescientem.

  Ut autem ubi dehctum habundasse dinoscitur, superhabundasse circa se gratiam venie rediviva filiorum devotio gratuletur, et ad perpetuum exi- mie charitatis indicium humihter ad patrem con- versio multorum apud eum remissionem inveniat peccatorum, vestris supphcationibus inclinati, illa fere per omnia verborum simphcitate ac integritate servata, quibus petitiones vestre concepte et in scriptis autenticis pro motu vestro redacte fuerunt, in nostra et fratrum nostrorum audientia recitate, ea, que in Romanam ecclesiam temporibus preter- itis commisistis, nolentes ad culpam vel indigiia- tionem ahquam retineri, indulgemus, remittimus et relaxamus vobis communiter universis, et singula- riter singuhs omnes et singulas offensas, cuipas, penas et iniurias, et quecumque aha dehcta seu commissa dicto vel facto presumpta usque in ho- diernum diem a temporibus retroactis contra nos, vel Romanam ecclesiam sive Cardinales ipsius, vel quemhbet de Curia vel famiha nostra, seu etiam ahquam universitatem vel speciales personas tunc ecclesie adherentes per Commune Viterbii, sive per ahquem vel ahquos cives Viterbienses quo- cumque modo, vel ex causa quacumque seu oc- casione discordie habite dudum inter ecclesiaxn et quondam Fredericum olim Imperatorem pro eo, quod contra ecclesiam eidem Frederico vel eius nuntiis adhesistis, et omnia dampna et penas, que vel quas propter premissa vel ahquid premissorum communiter vel speciahter incurristis.

  Ad hec omnes et singulas sententias et pre- cepta, processus et omnes contractus habitos vel celebratos in Viterbio, vel ubicumque per Viter- bienses hactenus, plenum robur ita volumus obti- nere, quod excommunicationis occasione, qua tunc tenebamini, irritari nequeant vel cassari.

  INNOCENTIUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1252. 131

  Possessio autem vel tenuta, quam Petrus Bo- et concessionibus seu litteris datis, factis vel con-

  nus et eius ±ilii possident nunc in tenimento de cessis, aut etiam concedendis sibi et cuilibet eo-

  Fracta, cum omnibus pertinentiis eius, tenuta quoque rum a nobis vel ab alia persona quacumque, quo-

  sive possessio, quam habent filii quondam Kolandi cumque nomine censeatur, contra Commune Viter-

  Petri Alexandri, de domo, palatio vel turri, que bii, vel quemlibet civem Viterbiensem, ipsi quo-

  sunt posita in contrata sancti Peregrini iuxta viam que concives vel eorum aliquis non petent vel

  publicam et rivum aque, conserventur eis integra exigent per se vel per alium a Commune Viterbii,

  et illesa, salvo tamen iure proprietatis cuilibet vo- vel alia speciali persona de Viterbio aliquid no-

  lenti super hiis contra possessores suam intendere mine vel occasione aliquorum dampnorum, reddi-

  actionem. dituum, fructuum vel pensionum, vel aliquamm

  Omnes etiam consuetudines, usus et libertates rerum suarum tempore discordie illatorum et de-

  Communi Viterbii, et cuilibet civi Viterbiensi vo- tentorum, vel etiam subtractorum, sed nec regulas

  lumus integre conservari. Volumus insuper atque repetent vel lapides, trabes vel lignamina, vegetes

  precipimus de Potestate, Balivis Communis, ludi- seu arcas, et alia mobilia bona, quecumque ipsis

  cibus, et omnibus et singulis Officialibus eorundem, a vobis vel aliquibus vestrum ablata. ut in suis officiis singuli usque ad complementum Hoc idem de fructibus et rebus ecclesiarum

  sui temporis perseverent, et de predictis Officiali- seu hospitalium de Viterbio vel de partibus Vi-

  bus, potestaria seu officiis Commune Viterbii possit terbii, et de dampnis et iniuriis illatis bone me-

  libere in futurum per electionem disponere, sicut morie R. sancte Marie in Cosmedin diacono Car-

  hactenus consuevit. dinali ac suis, et de proventibus et domibus quon-

  Preterea Castra, Villas et Arces, eorumque ac dam eius precipimus firmiter observari. aliarum rerum possessiones, que Commune Viter- Nos enim vos communiter et specialiter de

  bii, vel quihbet civis Viterbiensis intus vel extra premissis omnibus dampnis et iniuriis, fructibus,

  possident, auctoritate vobis apostohca confirmamus, et ahis sic illatis et ablatis tenore presentium du-

  et tani hoc quam aha bona Communia Viterbii, vel ximus absolvendos, non obstantibus ahquibus pri-

  cuiuslibet private persone de Viterbio, sine distru- vilegiis aut htteris seu constitutionibus, que pre-

  ctione atque diminutione Turrium vel domorum, missis vel eorum aliquibus obviarent ubicurnque eas habeant, illesa conserventur eisdem. Placet etiam nobis, quod dicti concives vestri

  Nullus etiam Viterbiensis occasione obsidis vel ba- iurent sequimentum Potestatis vestre, ac observare

  hvh aut offich ahcuius, seu stipendii, vel aho quo- statuta Civitatis Viterbh, et obedire in omnibus

  cumque modo invitus de Viterbio extrahatur; nec sicut ahi cives vestri, et quod faciant pacem et

  teneaxnini recipere masnadam, vel ahquam mihtum reddant omnibus vobis et singuhs, et vos eis, ac

  comitivam, seu societatem ahquorum hominum ar- secundum voluntatem Communis Viterbh ad ho-

  matorum in Viterbio, nisi forte Nobihs vir Th. de norem ecclesie et tranquiUum statum Civitatis ve-

  Fohano, nostre curie Marescalcus, vel ahus nuntius stre huiusmodi pax firmetur in perpetuum obser-

  noster vellet intrare Viterbium cum decem sochs vanda.- Nulh ergo etc. nostre remissionis, confir-

  vel viginti. mationis, revocationis et absolutionis etc. Datum

  Cassamus insuper et revocamus omnia et sin- Perush xv. Kal. Mah, Pont. nostri anno nono. gula priviiegia, htteras et scripta quehbet a nobis,

  vel ab aho quocumque auctoritate nostra vel sedis CCXLL apostohce concessa vel facta contra Commune Vi- Fulginatibus, ut Spellanis de damnis illatis plenarie terbii, vel ahos quoscumque communiter vel spe- satisfaciant. Reg. An. X. ep. 7. Tom. II. foL 196. ciahter de Viterbio vel cives civitatis eiusdem. Innocentius episcopus etc. Dilectis fihis ... Po-

  Et ut inter vos et predictos concives vestros testati, Consiho et populo Fuhginatibus, salutem etc.

  firma et perpetua pax servetur, volumus et manda- Ex parte chlectorum fihorum Communis Castri de

  mus, ut ipsi concives universi et singuh remittant, Spello nobis est oblata querela, quod vos commu-

  refutent, renuntient et relaxent Communi Viterbh niter et singulariter preter stragem hominum, que

  et cuihbet speciah et private persone de Viterbio comparari non potest, eis dampna gravia in per-

  universa et singula dampna, omnes et singulas cul- sonis et rebus, et iniurias plurimas in apostolice

  pas, iniurias et offensas, ablata omnia et aha, que sedis iniuriani irrogastis. Quocirca Universitati ve-

  contra eos et quemhbet eorum ipsis, vel cuihbet stre per apostolica scripta sub pena miUe marca-

  ipsorum facta vel commissa sunt, vel fuerint dicto rum argenti firmiter precipiendo mandamus, qua-

  vel facto a Communi Viterbii, vel a quacumque tenus eis de predictis dampnis et iniuriis satisfa-

  speciah persona de Viterbio, tam in personis quam ctionem plenariam impendatis, scituri pro certo

  in rebus eorum, generahter et singulariter cuihbet vos ad gratiam sedis apostohce, donec id feceritis, quocumque modo vel ex causa quacumque, et quod nullatenus admittendos. Datum Perusii u. Nonas renuntient simihter omnibus et singuhs privileghs Iuhi, Pontificatus nostri anno decimo.

  17*

  132 INNOCENTIUS PP. IV. ANNO CHRISTI 1252.

  CCXLE

  Esculanis colligationes cum quibusdam nobilibus et com- munibus extra Marchiam constitutis initae confirmantur. Beg. An. X. ej>. 50. Tom. U. fol. 202.

  Innocentius episcopus etc. Dilectis filiis ... Po- testati et Comniuni Esculanis, salutem etc. Iustis petentium etc. usque complere. Eapropter, dilecti in domino filii, vestris supplicationibus benignum impendimus assensum, Citadantias Communi ve- stro a quibusdam Nobilibus et Universitatibus ex- tra Marchiam Anconitanam positis debitas et pro- missas, sicut in publicis instrumentis eorum spon- tanea voluntate inter vos et dictos Nobiles ac Universitates confectis dicitur plenius contineri, ra- tas et gratas habentes, eas auctoritate apostohca confirmamus etc. usque communimus. Nulh er- go etc. nostre confirmationis etc. Si quis etc. Dat. Perusii vi. Idus Augusti, Pont. nfi anno decimo.

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.