useridguestuseridguestuseridguestERRORuseridguestuseridguestuseridguestuseridguest
Charter: Urkundenbuch der Abtei Eberbach, ed. Rossel, 1862 (Google data) 70
Signature: 70

The transcription and metadata of this charter are scanned by a OCR tool and thus may have low quality.

Zoom image:
Add bookmark
Edit charter (old editor)
99999999
 
Source Regest: Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau, Nr. 70, S. 121
 

ed.
Current repository
Urkundenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau, Nr. 70, S. 121

  Graphics: 
  x

  1205.

  Orig. Bulle im Landesarchiv zu Idstein. Ocul. Mem. I. Fol. X.

  INNOCENTIUS EPISCOPUS SERVUS SERVO- BUM DEI DILECTIS FILIIS ALBERONI ABBATI MONASTERII SCE MARIE IN EBERBAC EIUSQUE FRATRIRUS. Т�?М PRESENTIBUS QUAM FUTURIS REGULÄREM VITAM PROFESSIS. IN PERPETU- VM. | Religiofam vitam eligentibus apostolicum convenit adeffe prefidium. ne forte cuiuflibet temeritatis incurfus aut eos a propofito revocet.. aut robur quod abfit facre religionis infringat. Eapropter dilecti in domino filii ve- stris | iuftis poftulationibus clementer annuimus *) et pre- fatum monafterium beate Marie femper virginis in quo divino eftis obfequio mancipati. fub beati Petri et noftra protectione fufcipimus. et prefentis fcripti privilegio com- munimus. Inprimis fiquidem ftatuentes. ut ordo mona- fticus qui fecundum deum et beati Benedicti regulam at- que inftituttonem Cifterciensium fratrum in eodem mona- fterio inftitutus effe dino|fcitur. perpetuis ibidem tempo-

  Ocul. Mem. J. *) annuentes.

  108

  ribus inviolabiliter obfervelur. Preterea quafcumque pof- feffiones. quecumque bona idem monafterium imprefen- tiarum iufte et canonice poffidet. aut in futurum concef- fione Pontificum. largitione Regum vel Principum. | obla- tione fidelium. feu alus iuftis modis preñante domino poterit adipifci. firma vobis veftrisque fucceiforibus et il- libata permaneant. In quibus hec propriis duximus vo- cabulis exprimenda. Locum ipsum in quo prefatum J) mo nafterium fitum eft | cum omnibus pertinentiis fuis. A) Grangias in Gebenbrunen. Befenfheim. Leheim. Lubenheim. Hafelacb. Wiffoven. 4) Valhaeim. Berkee 4). Sande. Valfheim. Heddenfheim. Da- denbure 5). Nenteres. et Heienbac 5). Curiam Pinguie. Curiam Maguntie. Curiam Colonie. | Cu riam in Dinheim. Rickardefhufen.. Terifam. Steinheim. Nuenhove. Appen. et Hademar 5) cum omnibus pertinentiis fuis. Sane laborum vestrorum quos propriis manibus aut fumpiibus colitis, tam te terris cul- tis. quam incultis. five de ortis|et virgultis. et piscationibus veftris. vel de nutrimentis animalium vestrorum nullus a vobis decimas exigere vel extorquere prefumat. Liceat quoque vobis clericos vel laicos liberos et abfolutos e feculo rugientes ad converfionem recipere. et | eos abfque contra- dictione aliqua, retiüere. Prohibemus infuper ut nulli fratrum vestrorum poft factam in monafterio veftro pro- feffionem fas fit abfque Abbatis fui licentia de eodem loco difcedere. difcedentem vero abfque communium | littera-

  2) dictum, 3) fuis et grangias fuas. Gebenbr. etc. *) Wizennuwa. Dienheim. Walheim. Birckehe. 5) Nenthres. Dadinbure. Heigen- bach. Curiam pinguig. Curiam Colonig. Curiam Maguntig. Stein- beim, Dreifen. Richarthufen. Nuwenhove. Mappen. Hademar.

  109

  rum vestrarum cautione nullus audeat retiñere. Quod iîquis forte retiñere prefumpferit. licitum vobis fit in ip- sos monacbos vel converfos fententiam 6) promulgare. Ulud diftrictius inhibentes. ne terras feu quodlibet bene- fi|cium ecclesie vestre collatum. liceat alicui perfonaliter dari. sive alio modo alienari. abfque confenfu totius capi- tuli. vel maioris aut fanioris partis ipsius. Sique vero do- nationes aut alienationes aliter quam dictum est facte fuerint. eas irritas effe cenfemus. Ad hec etiam prohibe- mus. ne aliquis monachus five converfus fub profeffione vestre domus aftrictus fine confenfu et licentia Abbatis et maioris partis capituli | vestri pro aliquo fideiubeat. vel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat. ultra pretium ca pituli vestri providentia conftitutum. nifi propter mani- feftam domus vestre utilitatem. ' Quod fi 7)' faceré pre fumpferit. non teneatur conventus | pro hiis aliquatenus refpondere. Licitum fit preterea vobis in caufis propriis five civilem live criminalem contineant queftionem fra- trum veftrorum teftimoniis uti. ne pro defectu teftium ius vestrum in aliquo valeat | deperire. Infuper auctori- tate apostólica inhibemus. ne ullus episcopus vel quelibet alia perfona ad fynodos vel conventus foreiifes vos ire vel iudicio feculari de propria fubftantia vel poffeffionibus vestris fubiacere compellat. nee | ad domos veftras caufa ordines celebrandi. caufas tractandi vel conventus aliquos públicos convocandi venire prefumat. nee regulärem elec- tioncm Abbatis vestri impediat. aut de inftituendo vel removendo eo qui | pro tempore fuerit contra ftatuta Ci- fterciensis ordinis fe aliquatenus intromittat. Si vero epis copus in cuius parrochia domus veftra fuudataeft cun>

  e) regulärem fent. ') Si quis fac.

  lib

  humilitate а�? devocione qua convenit requifitus fubftitu-| turn Abbatem benedicere. et alia que ad officium fuum pertinent, vobis conferre renuerit. licitum fit eidem Ab- bati fï4ameh facerdos fuerit proprios novitios benedicere. et alia que ad officium fuum pertinent exercere. et om nia ab | alio episcopo përcipere. que a vestro fuerint in- debite denegata. Illud adicientes ut in recipiendis pro- feffionibus que a benedictis vel benedicendis Abbatibus èxhibentur ea fint episcopi forma et expreffione contenti que ab origine or|dinis nofcitur inftituta. ut fcilicet ab- bates ipsi falvo ordine iuo profiteri debeant. et contra ftatuta ordinis fui nullam profeffionem faceré compelían te r. Pro confecrationibus vero altarium vel ecclesiarum. sive pro oleo facro | vel quolibet ecclefiaftico facramento. nullus a vobis fub optentu confuetudinis vel alio modo quicquam audeat extorquere. fed hec omnia gratis vobis episcopus diocefanus impendat. Alioquin liceat vobis quem- cunque malue|ritis catholicum adire antiftitem communio- nem et gratiam apostolice fedis babentem. qui nostra fre- tus auctoritate vobis quod poftulatur impendat. Quod fi fedes diocefani episcopi forte vacaverit. interim omnia ecclefiafti|ca facramenta á vicihis epifcopis accipere libere, et abfque contradictione poffitis. fie tarnen ut ex hoc in pofterum propriis epifcopis nullum preiudicium generetur. Quia vero interdum propriorüm episcoporuin copiam non habetis fi quem episcopum Romane | sedis ut diximus communionem habentem. et de quo plenam notitiam ha- beatis per vos tranfire contigerit. ab eo benedictiones va- forum et veftium confecrationes altarium ordinationes monachorum auctoritate apostolice fedis recipéré | valeatis. Porro fi episcopi vel alii ecclesiarum rectores in monafte- rium veftrum vel perfonas inibi conftitutas. fufpenfionis.

  lit,

  excommunicationis vel interdicti fententiam promulgave- rant 8) five etiam in mercennarios veftros pro eo quod de|cimas non folvitis. five aliqua occafione eorum que ab apoftolica vobis benignitate indulta funt. feu benefac tores vestros pro eo quod aliqua vobis beneficia vel ob- fequia ex caritate preftiterint. eandem fententiam protu- lerint ipsam tamquam contra | fedis apostolice indulta prolatam duximus irritandam. nee littere firmitatem habeant. quas tácito nomine Cifterciensis ordinis. et contra tenorem apostolicorum privilegiorum conftiterit impetrari. Paci quoque et tranquillitati vestre paterna in pofte|rum follici- tudine providere volentes. auctoritate apostólica prohibe- mus, ut infra claufuras locorum feu grangiarum vestra- ram nullus rapinam. feu furtum faceré, ignem apponere. /anguinem fundere. hominem temeré capere. 9) vel inter- ficere. feu vio|lentiam audeat exercere. Preterea omnes libertätes et immunitates a predecefloribus nostris Roma nis pontificibus ordini vestro conceifas. nee non libertätes et exemptiones fecularium exactionum a Regibus et prin- cipibus vel aliis fidelibus rationabiliter vobis indultas, auctoritate apostólica confirmamus. et prefentis í'cripti pri vilegio communimus. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat prefatum monafterium temeré perturbare, aut eius | poffefllones auferre vel ablatas retiñere, mi- nuere. 10) feu quibuflibet vexationibus fatigare, fed omnia integra conferventur eorum pro quorum gubernatione ac fultentatione conceíTa funt. ufibus omnimodis profutura. Salva fedis apoftolice | auctoritate. Si qua igitur in fu turum ecclefiaftica fecularifve perfona banc noftre confti- tutionis paginam fciens contra earn venire **) temptave-

  8) promulgarint. 9) homines tenere. capere. lú) min. fehlt. **) temeré venire.

  112

  t

  r\t fecundo, tertiove commonita nifi reatum fuum con grua fatiffactione correxe|rit poteftatis. honorifque fui careat dignitate. reamque fe divino iudicio exiftere de per- petrata iniquitate cognofcat. et a facratiffimo corpore а�? fanguine dei et domini Eedemptoris nostri Jhesu Chrifti aliena fiat, atque in extremo examine | diftricte fubiaceat ultioni. Cunctis autem eidem loco fua iura fervantibus fit pax domini nostri Jhesu Christi, quatinus et hic fruc- tum bone actionis percipiant. 12) et apud diftrictum iu- dicem premia, eterne pacis inveniant 19). AMEN AMEN AMEN-

  4 ' 44«

  Ego Innocentius catholice ecclesie Fpiscopus IT.

  t Ego Octavianuf Hostiensis et Velletrensis epis- copus ff,

  f Ego Petruf Portuensis et fee Rufine episco- . , pus S.

  f Ego Johannes Albanensis episcopus ff.

  f Ego Johannes sabinensis Episcopus ff.

  f Ego Nicholaus Tufculanus episcopus ff.

  f Ego Petruf tit. fee Ce- f Ego Gratianus fcorum

  cilie presbiter cardina- lis. ss.

  f Ego Jordanus see Pu- dencie tit. paftoris presb. Card. ss.

  Cofme et damiani diaco- nus cardinalis ss.

  f EgoGregorius sciGeor- gii ad velum aureum dia- conus cardinalis ss.

  113

  f Ego Hugo fancti Eufta- chii diac. card. ss.

  t Ego Guido fee Marie

  tranftyberim tit. Calixti

  presb. Card. ss.

  f Ego Hugo presb. Card.

  sei Martini tit. equitis 13) ss. f "Ego Johannes tit. sei f Ego Johannes fee Ma-

  Stephani in celio monte rie in cosmidin Diacon.

  f Ego Matheuf fci Theo- dori diac. card. ss.

  presb. Card. ss.

  t Ego Gregorius tit. fci

  Vitalis presb. Card. ss.

  Card. ss.

  f Ego Guido sei Nicolai

  in carcere Tulliano diac.

  Card. ss.

  f Ego Petrus sei Angelí

  diac. Card. ss.

  Datum Rome Apud scum Petrum per manum Jo-

  hannis see Marie in via lata diaconus Card. III. Kai.

  Junii. Indictione |.VIIIa. Incarnation is dominice Anno M°.

  CCO.VO. Pontificabas vero domini. INNOCENTII. pape

  .III. Anno Octavo.

  An celó und röthlich seidenen Fäden hängt die unversehrte Bulle.—At. Die Köpfe der Apostelfürsten m beiden Seiten eines Kreuzes; darüber SPASPE; Rev. IKSO | CENTIÜS | .PP. Ш.

  ") pereipiat — inveniat. 13) Equicii.

  ■■í . ,. .(ïiuft .■ >-. v.'- .. \.---i-.\\ '.. v¿.í. .'»л

  114

   
  x
  There are no annotations available for this image!
  The annotation you selected is not linked to a markup element!
  Related to:
  Content:
  Additional Description:
  A click on the button »Show annotation« displays all annotations on the selected charter image. Afterwards you are able to click on single annotations to display their metadata. A click on »Open Image Editor« opens the paleographical editor of the Image Tool.